r if T IZ I I c ff ff 2 De heer Wassenaar meldt dat, gezien zijn ervaring bij bezoek aan wedstrijden in Engeland, wij hard aan een nieuw stadion toe zijn; bovendien vindt hij de prijs van onze seizoenkaarten te goedkoop. Tevens vindt hij het niet nodig dat men in bepaalde gevallen twee clubbladen i* krijgt- Het bestuur is het met hem eens dat het nieuwe stadion met een geautomatiseerd toegangs systeem inderdaad noodzakelijk is; de prijs van de seizoenkaarten zijn niet de duurste maar dat wil het bestuur ook niet; er zal zoveel mogelijk getracht worden dubbele verzending van het magazine te voorkomen, maar dit kan niet altijd. -b *0 De heer J. van Eyden merkt op dat aan zijn verzoek van vorig jaar aangaande verkeersdrem pels, nog niet is gewerkt. Toegezegd wordt dat hier nu aandacht aan gegeven zal worden. '1$ t De heer Buskermolen wil graag in zijn hoedanigheid van secretaris van de Ajax Supporters Vereniging van de gelegenheid gebruik maken om een paar woorden te spreken. it Namens het bestuur van de Ajax Supporters Vereniging bedankt hij het bestuur van Ajax, het management, de technische staf en de administratie voor de prima samenwerking in het afge- ♦'•0 lopen seizoen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Michael van Praag, die als portefeuil lehouder voor supporterszaken daadwerkelijk een brug slaat tussen Ajax en haar supporters. Zonder de steun van alle geledingen binnen Ajax is het niet mogelijk om een supportersver- eniging op te zetten en in stand te houden. Door deze steun, de populariteit van Ajax en de algemene interesse in voetbal is de officiële supportersver 'tjj eniging binnen een tijdsbestek van ruim 16 maanden gegroeid van 0 tot ruim 9600 ingeschre ven leden. Met een aanwas van z'n 40 leden per werkdag hopen we binnen 2 weken het 10.000e lid te verwelkomen. Hiermee is de doelstelling van ons bestuur voor het tweede jaar van haar bestaan in principe gerealiseerd. Ondanks deze spectaculaire cijfers staan we nog steeds op de tweede plaats achter Feijenoord. De doelstelling wordt dan ook bijgesteld. Het 4* streven is nu om nog dit seizoen de grootste supportersvereniging te worden. Het fundament voor de Ajax Supporters Vereniging is gelegd. Maar we hebben nog zeker een jaar nodig om de vereniging in z'n volle omgang op het fundament te plaatsen. Het bestuur van de Ajax Supporters Vereniging spreekt de wens uit dat de samenwerking met alle geledin- Igen binnen Ajax op dezelfde manier kan worden gecontinueerd. Een goede samenwerking zal leiden tot een aktieve, kwalitatieve supportersvereniging die past bij de status van Ajax. if Op de vraag uit de vergadering of er nu twee supportesverenigingen bestaan, antwoordt de voorzitter dat de Ajax supportersvereniging de enig erkende vereniging is, dat de Ajacied nooit een vereniging was maar een stichting en dat Ajax met de Ajacied geen bemoeienissen 4 - meer heeft. -4 -atf 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van september 1994 27 oktober 1993 M. van Praag G.M. Holsheimer voorzitter Hoofd Secretariaat 59

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1994 | | pagina 119