NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERG/ [NG VAN 15 APRIL 1993 Bericht van verhindering ontvangen van de ledenraadsleden Been, Bijvank, Deegen, van Dijk, Middendorp en van Wijk, derhalve aanwezig 18 ledenraadsleden Voorts aanwezig alle bestuursleden, de ere-leden Potharst, Schoevaart en Timman, alsmede de commercieel directeur, de financieel directeur en het hoofd secretariaat. la. Nieuw Stadion Uitgebreide informatie over het nieuwe stadion wordt verstrekt waarbij de maquette en dia's getoond worden. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 18 februari 1993 blz.3: toevoegen dat er bij de financiering van het stadion een gat van 6 miljoen is ontstaan aangezien de KNVB zijn afspraken niet na is gekomen; Ajax staat nu garant voor de afname van een aantal aandelen. blz.4: Oudendijk had gesteld dat het hem ging om de continuïteit van de technisch directeur i.p.v. de trainer. 4. Bespreking artikel over ledenraad voor eventuele plaatsing in magazine De omschrijving van dit punt is niet juist; dit had moeten zijn de werking van de ledenraad. Het leek het bestuur niet juist om de werking van de ledenraad op deze wijze in de openbaarheid te brengen aangezien dit naar buiten de indruk zou wekken dat er tweespalt in de ledenraad heerst; het bestuur wil de mening van de ledenraad weten; de keuze van de formule van het artikel is afkomstig van de redactie; men kan zich inderdaad afvragen of dit stuk zo geplaatst moet worden aangezien het meer op een discussiestuk lijkt welk in de ledenraad behandeld zou moeten worden. De ledenraad zou ook zelf aparte bijeenkomsten zonodig in kleiner groepsverband kunnen arrangeren. Na uitvoerige discussie wordt besloten om voortaan de agenda iets meer te specificeren zodat de leden zich op onderwerpen enigszins kunnen voorbereiden; tevens zal het artikel niet geplaatst worden maar wel een artikel over de historie van de ledenraad worden geplaatst. 6. Bespreking eventueel beleidsplan korte en lange termijn Besloten wordt m.i.v. seizoen 1993/1994 dit beleidsplan neer te leggen. 5. Vaststelling contributies seizoen 1993/1994 Voorgesteld wordt de contributies niet te verhogen waarmee de vergadering akkoord gaat. 18

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 37