De speler Litmanen is gehuurd van een fïnse club en voor 1 april 1993 moet beslist worden of tot koop wordt overgegaan; Bryan Roy is inmiddels verkocht aan Foggia; op de vraag wat de opbrengst hiervoor was wordt geantwoord dat het een bedrag is waar het bestuur mee tevreden kan zijn. De door de belastingdienst uitgevoerde controle heeft van hun zijde veel vragen opgeleverd die op een paar na allemaal zijn beantwoord; de enkele vragen die overbleven worden thans beantwoord. Afgesproken is dat voortaan een jaarlijkse controle zal plaatsvinden. 5b. Besprekingen richtlijnen voor het benoemen van Ajax (werkendej leden tot lid van Verdienste of ere-lid De heer Kraan verstrekt een nadere toelichting hierop. Bij de punten 2 bij Lid van Verdienste en 3 bij Ere-lid gelden vanzelfsprekend de beoordelingsnormen 1 t/m 6 hetgeen als verduidelijking zal worden vermeld. De heer Gianotten merkt op veel waardering voor het stuk te hebben maar vraagt zich af of dit soort zaken niet beter door een commissie kan worden geregeld in plaats van door toch al druk bezette bestuursleden. De heer Kraan en Henrichs zullen na overleg met een voorstel komen. 6. Rondvraag Aan de heer Lambregts wordt uitleg gegeven van het niet vermelden van een 70-jarig lidmaatschap, De heer Oudendijk heeft van de publiciteit rond de zaak Roy een vervelende smaak in zijn mond gekregen en vraagt zich ook af of Ajax zich niet in zijn eigen vlees heeft gesneden. De voorzitter antwoordt dat het bestuur in zijn totaliteit achter het beleid van de trainer in deze staat maar dat in het bestuur zelf wel enige nuance aanwezig was. De heer van Os stelt dat als Roy niet functioneert er in maart een andere prijs dan nu naar voren was gekomen. De voorzitter zegt dat aan van Gaal door de pers een vraag over Roy is gesteld en daarop heeft hij zijn mening gegeven, welk standpunt overigens bij Roy bekend was. De heer Waas merkt op dat de verzending van het magazine blijkbaar niet goed is verlopen, hetgeen hem inderdaad bevestigd wordt. Toegezegd wordt dat dit verbeterd zal worden. 7. Sluiting De volgende vergadering wordt vastgesteld op 18 februari 1993. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 18 februari 1993 Amsterdam, 22 december 1992 M. van Praag, Voorzitter. G.M.Holsheimer, Hoofd Secretariaat. 14

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 29