NOTULEN VAN DE LEDENRAADSYERGADERING VAN 12 NOVEMBER 1992 1. Opening Aanwezig 19 leden, bericht van verhindering ontvangen van de heren Bogaard, Busker- molen, van Eijden, Smit en van Wijk, het bestuurslid Henrichs en het ere-lid Timman. Voorts aanwezig de bestuursleden Van Praag, Coronel, Van Os en Kraan, de ere-leden Potharst en Schoevaart, de professionele staf van Eijden, Oldenhof en Holsheimer. Een speciaal welkom voor Ed Lefeber die voor het eerst de ledenraad als pas gekozene bijwoont en zichzelf voorstelt. Als gasten zijn aanwezig de directeur betaald voetbal L. van Gaal en de directeur opleidingen C. Adriaanse. Beide heren informeren de aanwezigen uitgebreid omtrent hun visie en verantwoordelijkheden met betrekking tot hun werkzaamheden bij Ajax waarbij vragen tot een ieders tevredenheid worden beantwoord. De heer Gianotten bedankt beide heren voor him uitleg. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering gehouden op 3 september 1992 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Verkiezing van de 3 leden van de Financiële Commissie. Aftredend zijn de heren J.C. van Dijk, Drs. K.G.A. Timman en Drs. L.M. van Wijk. Aangezien er geen andere kandidaten zijn gesteld worden de drie heren herkozen. 5. Mededelingen van het bestuur Aangaande het nieuwe stadion deelt de heer Coronel mede dat de tekeningen gereed zijn; medio januari 1993 zal er inzicht zijn in mogelijke bezwaarprocedures; op de vraag dat als de parkeergarage niet door zou gaan of dit problemen zou opleveren wordt geantwoord dat er geen geluiden aangaande het gestelde zijn vernomen. Betreffende de TV-rechten is het zo dat de 3 clubs besloten hebben niet meer als zodanig naar buiten te zullen treden. Op 30 november en 14 december zal dit onder werp ter vergadering komen. Voorts is het bestuur besprekingen aan het voeren met twee sponsorkandidaten. Vervolgens worden de financiële cijfers 1/7 - 30/9/1992 uitgedeeld waarop de heer Van Os een toelichting geeft. Het resultaat zoals nu verwacht wordt zal positief uitkomen zeker met de wedstrijd tegen FC Kaiserslautern nog voor de boeg. Voor speler Willems is interesse getoond door diverse clubs maar dit heeft nog niet tot een transfer geleid. 13

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 27