Op 3 september 1992 vond de bespreking plaats over de begroting 1992-1993. Al deze vergaderingen vonden plaats in een open en prettige sfeer. Op grond van artikel 27, lid 3 stelt de financiële commissie de jaarvergadering van de ledenraad voor de jaarstukken vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen en verzoekt de vergadering dit met een instemmend applaus te bekrachtigen. De financiële commissie. 7. Vaststelling van de door de Financiële Commissie goedgekeurde begroting Als aanvulling op de begrotingscijfers deelt de heer van Os mede dat er minder opbrengst aan recette's zijn begroot door de hoge opbrengst seizoenkaarten in het thans lopende seizoen 1992/1993. Door prijsverhoging van Skybox en Business-seatplaatsen is hier een hogere opbrengst te verwachten; provisies bij reclame en sponsoring zijn vervallen zodat ook hier een hogere opbrengst is. De personeelslasten zijn wat lager doordat er wat dure spelers vertrokken zijn; de post jeugdintensivering is niet meer apart opgenomen maar verder uitgesplitst naar diverse rekeningen aangezien deze post in feite een onderdeel is van het totale beleid. De noodzakelijke investeringen voor het Olympisch Stadion worden over de komende jaren tot het gereed zijn van het nieuwe stadion uitgesmeerd hetgeen een uitgave is die thans gedaan moet worden. 8. Bespreking bestuursbeleid Namens de ledenraad stelt de heer Gianotten dat het een fantastisch jaar is geweest, niet alleen financieel en met als hoogte punt de UEFAcup winst, de huldiging en ook de tentoonstelling. Belangrijk waren ook de besluitvorming tot het nieuwe stadion, de professionele organisatie werd verbeterd en uitgebreid, het plotselinge vertrek van Beenhakker, de affaire van 't Schip, de aanstelling van Van Gaal en de problemen rondom de kaartver koop Ajax - Torino. Diverse problemen werden op voortreffelijke wijze afgewerkt en hij hoopt dat men op de voortgezette lijn doorgaat. De voorzitter dankt hem voor de lovende woorden en vraagt een ieder het bestuur te steunen in het te voeren beleid. 9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren A.L.van Os (Financiële Zaken) en H.PJ.Henrichs (Jeugd- en Amateurzaken) Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld worden de heren herkozen. 10. Vaststelling Officieel Orgaan De ledenraad is zeer tevreden over het magazine; de heer van Eijden deelt mede dat het magazine thans ook in de kiosken verkrijgbaar is, het eerstvolgende nummer zal een oplage van 20.000 stuks hebben; op de vraag of het clubnieuws niet in de verdrukking komt wordt geantwoord dat het aantal pagina's voor het clubgebeuren even groot blijft. Voorts wordt medegedeeld dat D. Endt hoofdredacteur van het magazine is en dat Middendorp verantwoordelijk is voor het echte clubnieuws. 10

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 21