NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE LEDENRAAD VAN 3 SEPTEMBER 1992 1. Opening Bericht van verhindering ontvangen van de heren Lambregts en van Wijk. Aanwezig 21 leden alsmede de ere-leden Potharst, Schoevaart en Timman, alle bestuursleden, de commercieel directeur en de financieel directeur en het hoofd secretariaat. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering gehouden op 11 juni 1992 De heer Waas maakt zijn excuses voor het afwezig zijn zonder bericht van verhindering bij de vorige vergadering. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag secretariaat over het verenigingsiaar 1991-1992 De heer Gianotten heeft respect voor de omvang en de gedetailleerdheid van het verslag maar vraagt voortaan een laatste oog te werpen voor wat typefoutjes, het wegvallen van een paar woorden op blz. 32 en het feit dat er een keer wel voornamen en een andere keer geen voornamen worden vermeld. Voorts vraagt hij de heer Waas wat nadere uitleg over het hoofdstuk van de studie- en begeleidingscommissie. De heer Leeser stelt trots te zijn op de wijze hoe Ajax zijn jaarverslag samenstelt en uitbrengt. 5. Jaarverslag van het bestuursüd financiële zaken over het boekjaar 1991-1992 Het bestuursüd financiële zaken leest het financieel verslag voor en geeft daarop enige toelichting. 6. Verslag financiële commissie Conform artikel 28, lid 9 van de statuten van de A.F.C.'AJAX", brengt de financiële commissie verslag uit over haar werkzaamheden van het verenigingsjaar 1991-1992. Dit afgelopen verenigingsjaar heeft de commissie met het bestuurslid financiële zaken de heer A.L. van Os en de financieel directeur, de heer M.P.Oldenhof vergaderd op: 3 september 1991 2 december 1991 4 februari 1992 21 april 1992 9 juni 1992 Tijdens deze bespreking is, behalve de algemeen financiële positie van Ajax, in het bijzonder aandacht besteed aan de transfers, contracten van de spelers en het Nieuwe Stadion c.q. Olympisch Stadion. Op 27 augustus 1992 is het jaarverslag 1991-1992 met de heer Baars van Accountants kantoor Coopers Lijbrand besproken. 9

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 19