Het verkochte aantal seizoenkaart^U-bwjn^e 13.000 uitgekomen zodat er slechts 5.000 losse kaarten te verkopen oi/efblij/en^^ Er is een begin gemaakt met de opfêïffiig suppoosten welke door CSU en de politie gezamenlijk wordt verzorgd. Tot slot merkt de voorzitter op dat de Ajax tentoonstelling 48.000 bezoekers heeft getrokken. 2. Ingekomen stukken Geen. 3. Notulen van de vergadering van 26 september 1992 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Verkiezing van 9 leden voor de ledenraad De volgende leden zijn herkiesbaar: Aftredend zijn de heren: A.L.Blekkenhorst,T.Bogaard, H.Bijvank, D.C.Karremans, D.Keyzer, Ir.J.Lambregts, J.Neeljes, R.G.Oudendijk. De heer Oudendijk informeert de vergadering over de kandidaat E.C.M. Lefeber die verhinderd is de vergadering bij te wonen en zich dus niet kan voorstellen. Vervolgens ontstaat er een discussie over wie de open- gevallen plaats van de heer Boerkoel zal innemen. Besloten wordt dat dit diegene zal zijn die het laagste stemtotaal heeft. Er worden 65 stemmen uitgebracht waarvan er twee ongeldig zijn. De uitslag is: De heer T. Bogaard 63 De heer J. Neeljes 63 De heer H. Bijvank 62 De heer R.G.Oudendijk 58 De heer D. Keyzer 56 De heer A.L. Blekkenhorst 54 De heer D.C.Karremans 54 De heer Ir J.Lambregts 52 De heer Drs.E.J.M.Lefeber 42 De heer Lefeber neemt dus de plaats in van wijlen de heer Boerkoel en is in 1993 aan de beurt van aftreden. 5. Jaarverslag van het secretariaat over het verenigingsiaar 1991-1992 waarin opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad De vergadering heeft hier geen vragen over en maakt de samensteller een compliment voor het verslag. 50

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 101