De vice-voorzitter memoreert een aantal punten die de afgelopen periode de revue zijn gepasseerd zoals het rommelige verloop van de competitie met veel avondwedstrijden voor Ajax, de wisseling bij de positie van technisch directeur, de perikelen rondom het Olympisch Stadion en het nieuwe stadion, de club van oud-Ajacieden, de a.s. maandag te verwachten uitspraak in de hoger beroepszaak, terwijl hopelijk de volgende ronde in de Europa-cup ook zal worden doorgekomen waardoor de straf van de UEFA in één seizoen zal zijn weggewerkt. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3- Vaststelling van de notulen van de vergadering van de ledenraad gehouden op 5 september 1991 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Verkiezing van de 3 leden van de Financiële Commissie. Aftredend zijn de heren: J.C. van Dijk. Drs. K.G.A. Timman en Drs. L.M. van Wiik Dit punt zal voortaan jaarlijks op de le vergadering van de ledenraad na de algemene ledenvergadering op de agenda worden geplaatst. De herkiesbaar gestelde heren worden bij acclamatie herkozen. 5. Mededelingen bestuur De heer Coronel deelt mede dat over commerciële zaken niets te melden is. Wel zal Ajax tezamen met PSV en Feijenoord met de KNVB in de slag gaan over een andere verdeling van de opbrengst van TV-rechten; de drie clubs nemen geen genoegen meer met de gelijke verdeling over alle clubs maar willen dit afhankelijk stellen van de zendtijd die de clubs gekregen hebben. Olympisch Stadion/Nieuw Stadion De heer Coronel deelt mede dat m.b.t. het Ol.Stadion de stadsdeelraad Zuid aan Ajax het verwijt heeft gemaakt dat Ajax zich nooit bij hen gemeld had voor het langer open houden van het Olympisch Stadion. Dit kan Ajax niet verweten worden aangezien het bestuur zich direct na hun aanstelling bijna 3 jaar geleden had gemeld bij de Gemeente dat het openhouden van het Ol.Stadion noodzaak was en moest aansluiten op de opening van het nieuwe stadion waarbij de gemeente steeds gesteld had dat men dit aan hen kon overlaten. Het advies van de wethouder aan de Stadsdeelraad is het stadion in ieder geval openhouden totdat er een definitieve beslissing is gevallen over het nieuwe stadion. Dit seizoen zal het Ol.Stadion wel openblijven maar doordat de lichtmasten inmiddels zijn weggehaald zullen de wedstrijden tegen PSV en Feijenoord om 14.00 uur moeten aanvangen en de eventuele kwartfinale voor de Europa-cup zal 's middags gespeeld moeten worden. De commissarissen van het Ol.Stadion willen het stadion handhaven; het Ajax bestuur zal zijn mening hierover niet naar buiten brengen aangezien dit nu niet van belang is. Voor wat betreft het nieuwe stadion kan medegedeeld worden dat er kans is dat er een naamfounder is gevonden en dat de financiering geen probleem meer zal zijn; wel kunnen procedurele zaken nog problemen opleveren maar alles gaat verder in voorbe reiding en is er een ontwikkelingsbudget van 4 miljoen gulden beschikbaar; indien het project niet mocht doorgaan dan zal Ajax voor 1 miljoen hiervan opdraaien maar deze kosten worden meegenomen naar een mogelijk andere project. 16

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 35