De wedstrijdkosten zijn hoog onder meer door hoge bewakingskosten, ontvangst personen, huur Olympisch Stadion, uitrusting spelers e.d. Voor wat betreft de begroting 91/92 is de opbrengst recette competitie iets lager begroot doordat er thans een hogere seizoenkaartenopbrengst is; de opbrengsten voor Europacup zullen door het spelen van thuiswedstrijden elders ook lager zijn. De personeelskosten zullen bijna 2 miljoen stijgen doordat er twee A-selectie spelers meer op de loonlijst staan, alsmede door het openbreken van contracten van een aantal spelers en het aantrekken van een financieel directeur. Doordat het hoger beroep in de FIOD affaire in oktober zal dienen zullen daar weer juridische kosten mee gemoeid zijn. Het resultaat is doorgesproken met de licentiecommissie van de KNVB die akkoord is gegaan met de begroting maar wel dient maandelijks rapportage aan de KNVB te geschieden. De heer van Os leest vervolgens de volgende alinea voor uit de management letter behorende bij het accountantsrapport: De kwaliteit van de boekingsgang (het verwerken van de diverse administratieve stukken) is ook het afgelopen jaar sterk verbeterd. Tevens is een goede start gemaakt met het opstellen van overzichten voor interne controle en het in functiescheiding verrichten van interne controles. De attitude van de medewerkers ten aanzien van deze activiteiten is belangrijk verbeterd. Een en ander is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het invoeren van de beschreven procedures en door een stimulering door de directeur algemene zaken. De heer van Os merkt op dat de samenwerkingsovereenkomst met Haarlem niet is doorgegaan omdat deze overeenkomst meer positief voor Haarlem was dan voor ons; het contract met het Lucas Ziekenhuis is niet verlengd, thans is men in overleg met de V.U. over een samenwerkingsverband. De heer Gianotten vraagt waarom de post opbrengst vriendschappelijke wedstrijden zo optimistisch begroot was, waarom de opbrengst sponsoring nu minder is en dat de personeelskosten nogal fors stijgen. Geantwoord wordt dat het aantal vriendschappelijke wedstrijden inderdaad tegenviel, dat nu echter inmiddels alweer 7 ton is gerealiseerd, dat een gedeelte van de weggeval len sponsoring is opgevangen (gedeelte ABN is vorig jaar verantwoord) en dat de stijging van de personeelskosten zeker verantwoord is gezien de clausules in diverse spelerscontracten waardoor hoge transfersommen kunnen worden gevraagd. De heer van Os is het met de heer van Dijk eens dat het aantal spelers (20) in de A- selectie hoog is en dat dit het meest negatieve is t.a.v. de personeelskosten. De opbrengst TV rechten blijven gelijk ondanks het gemis aan Europa-cup vorig jaar aangezien toen al een contract met de NOS is gesloten. Het feit dat een enkele post (transfers) mede gerealiseerd is na 1 juli wordt niet als een bezwaar gezien. Bespreking bestuursbeleid De heer Gianotten stelt dat dit beleid zijns inziens 4 hoofdzaken heeft gekend nl.: 1. Nieuw Stadion 2. Afwikkeling van de FIOD zaak 3. Het rijpingsproces van de A-selectie 4. Blijvende aandacht financiële en commerciële organisatie 12

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 27