Proceatsgewijs zijn de opbrengsten in mate van belangrijkheid als volg opgebouwd: sponsoring recette competitie, incl. seizoenkaarten Sky-boxen en business-seats reclame vriendschappelijke wedstrijden 35% 34% 13% 5% 4% 3% 2% 2% 2% TV baten diverse opbrengsten contributies KNVB beker Evenals het seizoen 1989/1990 heeft dus ook het seizoen 1990/1991 een enorme stijging aan de inkomstenkant laten zien, hetgeen noodzakelijk blijft om aansluiting bij de Europese top te bewerkstelligen. Het lijkt er op dat een verdere grote stijging van inkomsten alleen maar mogelijk zal zijn door middel van de realisatie van een nieuw stadion. Verheugend is het te constateren dat het kostenniveau in het seizoen 1990/1991 gelijk gebleven is aan het kostenniveau van het seizoen 1989/1990. De personeelslasten zijn 9.249.995 61%. Per saldo zijn de personeelslasten t.o.v. het seizoen 1989/1990 met ƒ.207.949 gedaald, hetgeen o.a. het gevolg is van de tussentijdse verkoop van Verkuyl en Larsson. 6. Verslag van de Financiële Commissie De heer Timman deelt mede dat de financiële commissie het financieel verslag 1 week voor deze vergadering heeft ontvangen en besproken; de commissie heeft 7 x met het bestuur of een delegatie daarvan van gedachten gewisseld waarvan bij de laatste bespreking de accountant ook aanwezig was. De commissie wil binnenkort met het bestuur van gedachten wisselen aangezien men nu van mening is dat men als een soort kascommissie fungeert, achteraf wordt geïnformeerd maar wil ook zijn zegje doen over een stukje beleid. Het is niet zo dat er enige wrijving bestaat tussen de commissie en het bestuur. De heer Coronel stelt dat het noodzakelijk is dat de vergadering decharge verleend aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid hetgeen verleend wordt (art. 27. üd 3). 2. Vaststelling van de door de Financiële Commissie goedgekeurde begroting De begroting dient volgens artikel 29, lid 1 na overleg met de financiële commissie ter vaststelling aan de ledenraad te worden voorgelegd. De financiële cijfers worden uitgereikt t.w. de begroting en realisatie over 1990-1991, de begroting 1991-1992, alsmede de balans per 30 juni 1991. De heer van Os deelt mede dat de transfers conform de afspraak met de technisch directeur zijn verlopen d.w.z. dat een gedeelte is gebruikt voor aankopen; alle transfers in de periode tot nu zijn meegenomen in de cijfers. 11

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 25