NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE LEDENRAAD VAN 5 SEPTEMBER 1991 De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Bericht van verhindering ontvangen van de leden R.Bartelsman, A.Boerkoel, T. Bogaard, J. Lambregts en L.M. van Wijk, alsmede van de ere-leden H.G.A.Timman en J.H. Westrik en van het bestuurslid A. Kraan die evenals de heer Boerkoel met het 2e elftal in Italië verblijft. Aanwezig derhalve 19 leden, de bestuursleden van Praag, Coronel, van Os en Henrichs, de ere-leden Potharst en Schoevaart, de commercieel directeur, de financieel directeur en het hoofd secretariaat. De voorzitter introduceert de heer M.P. Oldenhof, die als financieel directeur per 1 augustus 1991 in dienst is gekomen. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering gehouden op 21 mei 1991 De notulist merkt op dat het bestuurslid van Os wel op de vergadering aanwezig was hetgeen abusievelijk niet werd vermeld. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag van het secretariaat over het vere.niginpsiaar 1990-1991 Er zijn geen op- of aanmerkingen en de algemene opinie is dat het verslag er zeer verzorgd uitziet. 5- Jaarverslag van het bestuurslid financiële zaken over het boekjaar 1990-1991 Financieel verslag boekjaar 1990/1991 Het boekjaar 1990/1991 stond voor het eerst sinds de begin 60'er jaren in het teken van niet deelnemen aan Europees voetbal. Een vreemde gewaarwording, die uiteraard voor ons zo zorgvuldig opgebouwde prestige niet goed is geweest. Né het behalen van het Landskampioenschap in het seizoen 1989/1990 waren, gezien het bij elkaar büjven van onze selectie, de verwachtingen hoog gespannen. Technisch gezien was het de le helft van de competitie bijzonder goed geregeld met zeer aantrekkelijk voetbal; helaas vielen wij in de 2e helft van de competitie technisch wat terug, waarbij echter de spanning veel compenseerde. Het verloop van de competitie heeft er dan ook mede toe bijgedragen dat wij een record aan competitie-recettes mochten incasseren; na de stijging van 41% méér toeschouwers in het seizoen 1989/1990 mochten wij in het afgelopen seizoen wederom 33% méér toeschouwers ontvangen. Het gemiddeld aantal toeschouwers (incl. seizoenkaarten) is daarmee gekomen op ruim 21.000 9 1. Opening

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 21