Ajax en de Gemeente zijn thans gezamenlijk aan de slag om te trachten de financiering voor het nieuwe stadion voor elkaar te krijgen waarbij het plan voor het grotere stadion op Strandvhet de voorkeur verdient hetgeen ook financieel niet veel meer kost dan de kleinere versie door het dan wegvallen van de bijdrage van de rijksoverheid Het ligt in de bedoeling om aandelen uit te geven waarbij men dan het recht koopt een sky-box, business-seat e.d. te huren. Als het plan voor het grotere stadion niet zou lukken dan zal getracht worden het plan voor het kleinere stadion te realiseren en is ook dit niet haalbaar dan zal doelstelling van Ajax n.l. Europese top bijgesteld moeten worden. Op de vraag of er wel zoveel animo is voor sky-boxen en business-seats wordt geant- woord dat hier een hoge verwachting voor is. De koper van een aandeel zal niet automatisch lid zijn van Ajax. De huur die voor het stadion betaald dient te worden zal in verhouding niet hoger bedragen dan nu het geval Het plan met de atletiekbaan is een zodanig plan dat de uitloop van 100 meter in de tribunes zal uitlopen waardoor de afstand tribune veld niet zo groot is; er bestaan voorschriften m.b.t. de minimale afstand hiervoor. De prijzen van de aandelen zijn nog met vastgesteld, er zullen verschillende prijzen komen. Op de vraag welk risico Ajax loopt wordt geantwoord dat in het grotere stadion plan alleen risico wordt gelopen voor het gedeelte van de opbrengst van het huidige stadion welk in het nieuwe stadion wordt ingebracht. Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht om het Ajax-logo van een moderner jasje te voorzien; hij laat enkele ontwerpen zien en vraagt de leden hier eens over na te willen denken. 11. Rondvraag Er zijn geen vragen. 12. Sluiting De voorzitter deelt mede dat de Stichting F-side niet meer bestaat; het bestuur van de Stichting heeft besloten te stoppen na de onregelmatigheden op de Open Dag, de huur van het home is opgezegd en het home blijft dicht. Thans zal getracht worden intensief samen te werken met de supportersvereniging de Ajacied die ook gesprekspartner is in het kader van het supportersbeleidsplan zoals verplicht is door de KNVB. De electronische toegangscontrole is nog in een studiefase; de invoering hiervan kan pas in het nieuwe stadion plaatsvinden. Tot slot merkt de voorzitter op dat Ajax zijns inziens in opgaande lijn is, oude beken den zien we weer terug, het voetbal is goed, gewone wedstrijden zijn nagenoeg uitver kocht. De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van Amsterdam, 3 oktober 1990 M. van Praag G.M.Holsheimer, Voorzitter. Hoofd Secretariaat. 61

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 125