;:TTra" -ïïSXffi^Jssasrr b taia™sb6 7. 8. 9. De voorzitter deelt mede dat dit bureau een rapport om niet heeft uitgebracht inzake adviezen voor het meuwe stadion alsmede voor een andere structuur van de vereniging- worden611 raPPOrt V°0r langerC termijD 6n dC leden ZulIen t z-t- geïnformeerd Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1989-1990 De penningmeester leest zijn verslag voor waar de leden verder geen vragen over stellen Rapport van de Financiële Commissie (artikel 24. lid 8 van de statuten) De heer Lambregts deelt mede dat de commissie vier maal met het bestuur c a penningmeester m goede harmonie van gedachten heeft gewisseld en geïnformeerd is. Voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid hetgeen door de vergadering wordt verleend. nnanciete beleid 10- Voorstel wijziging statuten hef11 rïr,15 er een 0011111115516 «gesteld om de statuten te herzien- de commissie bestond uit de heren N.Gianotten, KTimman en W.Schoevaart. De voorgestelde wijzigingen zijn m het bestuur en in de ledenraad besproken. De vorig jaar ingezonden brief van de heer Buskermolen is tevens meegenomen in de voorstellen tot ZZ De voorzitter vraagt vervolgens per artikel of de leden op- of aanmerkingen hebben De heer Gianotten zegt dat de tekst bij artikel 31 een korrektie behoeft n 1 dat de tekst b aSV* m d<! "tiWe° e° ',0,, °0C1 "de genoemd ferslXtTf Tf."" V°°rSBI tot ^geen formeel in de eerstvolgende ledemaadsvergadenng bekrachtigd dient te worden. e voorzitter dankt de commissie en ook de ledenraad voor het werk verricht om tot mS ?tatUtente komen- De voorzitter constateert dat de statutenwijziging met algemene stemmen is aanvaard. U. Stadion Deheer Coronel geeft een uiteenzetting omtrent de vorderingen rondom het nieuwe De doelstelling van het Ajax bestuur is nog steeds richting Europese top- aangezien de inkomsten uit sponsoring, relame, recette's e.d. niet al te veel meer verhoogd kunnen ToSkelir meUW St3di0n m6t V6el m°gelijkheden voor Sky-boxen en Business-seats Er bestaan 3 mogelijkheden: le verbouwing c.q. uitbreiding oude stadion 2e nieuw stadion op Strandvliet, het huidige plan 3e kleinere versie van een nieuw stadion op Strand Strandvliet 60

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 123