74 SLOTBESCHOUWING. Geachte clubgenoten, Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn jaarverslag over het verenigingsjaar 1 juli 1987 tot en met 30 juni 1988. Een verenigingsjaar waarin wij, ondanks alle negatieve publicaties in enkele dag- en weekbladen, de finale van de Europacup II be reikten, het tweede elftal kampioen werd en de jeugd en seniores uitstekende resultaten behaalden. Artikel 21, lid 2, letter d, van de statuten verplicht de secreta ris bij het einde van elk verenigingsjaar een algemeen overzicht te geven van hetgeen in dat jaar is voorgevallen. Aan U ter beoor deling of hieraan is voldaan. \Ioot het geval ik vergeten ben één of meerdere personen te be danken voor hetgeen zij voor onze vereniging hebben gedaan, wil ik hen alsnog namens het bestuur hartelijk dankzeggen. Mijn medebestuursleden, directeur algemene zaken A.J. van Eijden, administrateur G. Holsheimer en zijn medewerkers zeg ik dank voor hun steun en samenwerking. Dank aan de heren A. Kraan en M.J.W. Middendorp, die er voor zor gen dat dit verslag in verkorte vorm aan alle werkende- en onder steunende leden zal worden toegezonden en aan de heren H. Bijvank en W.F. Schoevaart voor de geleverde overzichten. Tot slot wens ik U allen een succesvol seizoen 1988 - 1989 toe en hoop dat U er in een goede gezondheid getuige van moge zijn. de secretaris, J. Neefjes. Amsterdam, 4 augustus 1988.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 80