2 ALGEMEEN. Het seizoen 1987 - 1988 \i/as voor onze vereniging één van de moei lijkste uit ons bestaan. Een jaar waarin wij van verschillende prominente Ajacieden afscheid moesten nemen. Op 7 augustus 1987 kwam onze ere-voorzitterde heer J. van Praag, na een noodlottig verkeersongeval, om het leven en op 30 juni 1988 overleed ons ere-lid de heer J. de Boer Sr. Tijdens het seizoen ontvielen ons het lid van verdienste de heer f.C. Molema, de heer D. Schalm, intermediair tussen pers en het be stuur en onze vroegere clubarts de heer J. Rolink. Bij het behalen van de Europacup II op 13 mei 1987 van het afgelopen seizoen werden door een aantal z.g. supporters grote vernielingen aangericht in de Leidsestraat en omgeving. Het bestuur besloot om de winkeliersvereniging Leidsestraat op 13 ok tober 1987 uit te nodigen voor een diner in ons stadion. Dat één en ander zeer werd gewaardeerd bleek uit de vele schriftelijke dankbe tuigingen, die wij later ontvingen. Inmiddels is het Sport Medisch Centrum "de Meer" (S.M.C.) in ons stadion van start gegaan. Het S.M.C. is ondergebracht in een stichting en wordt beheerd door een Stichtingsbestuur, bestaande uit de heren: A. Harrnsen (voorz.), G. Holsheimer (adm. en fin.), Prof. Dr. K. Greep (med.) en H.M. Voetelink (jur.). De medische Staf van Ajax, bestaande uit de heren: Dr. 0. Stibbe P. van Dord en R. van Dantzig, werkt nauw samen met Prof. Marti (orthopedisch chirurg), Dr. Vos (inspanningsfysioloog), Dr. de Ree (huis- en sportarts) en Dr. Keeman (algemeen chirurg). Verder bestaan er nauwe banden met het St. Lucasziekenhuis en het A.M.C. Het is de bedoeling dat het centrum kostendekkend werkt, er wordt niet aan winst gedacht. De medische staf staat slechts twee dingen voor ogen: een zo snel mogelijke behandeling van de blessures en het leveren van kwaliteit. Als het S.M.C. straks een succes zal blijken te zijn, wordt gedacht aan een infrastructurele aanpassing, zodat één a twee full-time art sen en twee a drie fysiotherapeuten constant aanwezig zullen zijn. Bovenstaande gegevens zijn door mij ontleend uit het clubbladarti kel van de heren M. Middendorp en W.W. Heisterkamp. Op zondag 3 januari 1988 vond een bespreking plaats tussen de heer H.J. Cruyff en het bestuur. Het bestuur was van mening dat de heer H.J. Cruyff zich meer met het eerste en tweede elftal moest bezig houden en vooral jongere spelers op technisch gebied moest bijschaven, iets wat hij beter kan dan wie dan ook en dat de heer A.R.J. Bruins Slot niet meer als assistent van hem moest fungeren.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 8