66 De heer Schalm vraagt of diegenen die 50 jaar of langer lid zijn van de vereniging geen toegang kunnen krijgen tot de bestuurskamer. De voorzitter is hier niet erg voor, maar vraagt de heer Schalm een lijstje te maken met namen die hiervoor in aanmerking zouden komen. De heer Buskermolen vraagt of de vergadering volgend jaar om 20.30 uur kan aanvangen in verband met trainingen van amateurspe lers. De voorzitter zegt toe dit te zullen bezien. De heer Couton wil gaarne verbetering zien in de schoonmaakwerk- zaamheden in het stadion, aangezien er klachten zijn over duive- poep en vuile stoelen. Hij verwijst tevens naar een zojuist gepu bliceerd krantenartikel. De heer Pil zegt dat er veel aan gedaan wordt en is dus niet zo blij met de kritiek. De heer van Eijden zegt toe naar mogelijkheden te zullen zoeken om het een en ander toch te verbeteren. De heer de Boer Jr. vraagt hoe de pasjesregeling in de toekomst gaat werken. De voorzitter zegt dat deze regeling niet voor 100% waar is te ma ken De heer van Eijden zegt dat een perfect pasjessysteem onbetaalbaar is en dat de wijze van uitvoering nog steeds discutabel is, ook al omdat bijvoorbeeld de burgemeesters omtrent de toepassing hiervan het niet met elkaar eens zijn. De simpelste en goedkoopste manier is nog op je eigen paspoort het stadion binnen te komen. De heer Volkers is van mening dat hij als oudste van de vergadering het op zijn weg vindt liggen het bestuur en alle commissieleden te bedanken voor al het vele en goede werk wat zij in het afgelopen seizoen voor de club hebben verricht en wenst een ieder nog vele ge zonde jaren toe. 11. Sluiting. De voorzitter dankt een ieder voor zijn komst en wenst allen wel thuis. Aldus goedgekeurd en vastge steld in de vergadering van Amsterdam, 23 september 1987 A. Harmsen, voorzitter. G.M. Holsheimer, administrateur.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 72