65 kandidaat gesteld door: Drs. K.G.A. Timman A. Harmsen en J. Neefjes. Aangezien er verder geen kandidaten zijn gesteld wordt de heer Timman benoemd. 7. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1986 - 1987 waarin opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad De voorzitter vraagt of iemand op- of aanmerkingen heeft. Aangezien dit niet het geval is dankt de voorzitter de secretaris voor zijn uitstekend verslag. 8Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1986 - 1987. Als plaatsvervangend penningmeester leest de heer Kraan het verslag voor Ook hierover heeft niemand vragen, waarna de voorzitter opmerkt dat hij op een goede samenwerking vertrouwt van het bestuur met de nieuwe penningmeester en evenzo van de penningmeester met de Fi nanciële Commissie. Omtrent de opmerking in het financieel verslag over mogelijke acti vering van de transferwaarde van de spelers zegt de voorzitter dat zich hier snel wijzigingen in zouden kunnen voordoen, zie maar de plotselinge transfer van Silooy. 9. Rapport van de Financiële Commissie (artikel 24, lid 13 van de statuten) De heer Lambregts deelt mede dat de accountant in zijn rapport een goedkeurende verklaring heeft afgegeven voor het financiële beleid in het afgelopen seizoen. Hij stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor dit beleid, hetgeen door de vergadering wordt over genomen. Verder verwijst de heer Lambregts naar het jaarverslag van de se cretaris waar op blz. 54 staat vermeld dat de Financiële Commissie haar functie heeft neergelegd. De heer Lambregts zegt dat er ver volgens nog een aantal gesprekken hebben plaatsgevonden waarna de heren Lambregts en Pil hun standpunt hebben herzien, terwijl de heren Keijzer en van Wijk bij hun standpunt bleven om hun functie neer te leggen. 10. Rondvraag. De heer van Minden stelt voor een commissie te benoemen die moet regelen dat minder valide mensen naar en van het stadion worden vervoerd om zodoende de wedstrijden te kunnen bezoeken. De voorzitter zegt dat het idee door het bestuur wordt toegejuichd en belooft voor 30 september a.s. een afspraak te maken voor een gesprek.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 71