63 VERGADERINGEN. In het afgelopen verenigingsjaar werden vijf vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan in het hoofdstuk "Ledenraad" reeds ver slagen zijn opgenomen. Onderstaand treft U een verslag aan van de jaarlijkse Algemene Le denvergadering, gehouden op 10 september 1987. 1Opening. Voorzitter Harmsen heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig zijn 84 werkende leden en 24 ondersteunende leden. In vergelijking met vorig jaar is de opkomst dit jaar uitstekend. De voorzitter richt een speciaal dankwoord tot de heer Middendorp sr. die zijn functie als hoofdredacteur van het clubblad na 30 jaar be schikbaar heeft gesteld. De vergadering onderstreept de waardering voor de heer Middendorp middels applaus. Vervolgens vraagt de voorzitter enkele ogenblikken stilte voor de werkende- en ondersteunende leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het ere-lid 0. Hordijk, de leden M. Griebling, J. Hageman, A. Hordijk en W. Oostrom. De ondersteunende leden I. Brilleman, A. Emmerik, G. Grishaver en A. Hoogendoorn. Op 7 augustus j.l. overleed onze ere-voorzitter J. van Praag. De secretaris deelt mede dat akte is gepasseerd inzake de wijzigingen van de statuten t.w. art. 5 lid 4 en 8 alsmede van art. 35 lid 4 zoals vermeld in de notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 8 september 1986. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren H. DadeJ. JanseD. Spits, C. Timman, F. Thoolen, L. van Wijk en H. van der Zwaag. 3. Notulen van de vergadering van 8 september 1986, gepubliceerd in het Ajax Nieuws nr. 3 december 1986. Aangezien niemand op- of aanmerkingen heeft worden de notulen onge wijzigd vastgesteld. 4. Verkiezing van 11 leden voor de ledenraad. Aftredend zijn de heren: F.M. Andriese, A. Boerkoel, Mr. N.J. Gianotten M. Lindeman, M.W.J. Middendorp, H.J.W. Pil, I. Waas en Drs. L.M.van Wijk. Ingevolge artikel 22, lid 4, van de statuten komt de heer M.J.W. Middendorp niet meer in aanmerking voor herverkiezing. De overige 7 heren stellen zich herkiesbaar. Bovendien moet worden voorzien in vacatures ontstaan door het overlij den van de heer J. Hordijk en door de verkiezing van de heer A. Kraan

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 69