58 Voor een aantal spelersvrouwen is, zij het met veel moeite, een werkkring gevonden. Vooral voor de vrouwen/vriendinnen van buiten landse spelers is het zeer nuttig om part-time werk te vinden. Voorts is er voor enkele buitenlandse spelers hulp geboden bij het leren van de Nederlandse taal. Zoals begrijpelijk niet onbelangrijk voor de kommunikatie binnen de spelersgroep en met de technische staf. De spelers die een cursus Algemene Handelskennis (Middenstands) vol gen, doen volgend jaar examen. Ook de belastingvragen konden dit jaar adequaat worden opgelost, alsmede enkele problemen in het kader van een uitkering door Socia le Zaken voor spelers van het tweede elftal, die geen aangepaste baan konden krijgen en die nog geen kontrakt hadden. Er zijn ook dit jaar weer besprekingen geweest of kontakten met al lerlei instanties op velerlei gebied. Zonder in te gaan op de inhoudelijke kant van deze gesprekken noe men wij: - de Stichting Arbeidszaken Betaald Voetbal - de VVCS - de KNVB - het Nederlands Genootschap van Leraren (uitmondend in een artikel in het onderwijsvakblad - de Belgische Televisie - NRC Handelsblad - de Stichting IVIO (t.b.v. een speciale uitgave over de "AJAX"-opleiding) en vele anderen, zoals b.v. nog te noemen een Belgische Basketball hoofdklasse, die van gedachten wilde wisselen over het werk van de Begeleidingscommissie om dat in hun eigen organisatie in te passen. Tot slot nog dit: De ontwikkeling in het afgelopen jaar hebben bij de Studie- en Bege leidingscommissie geleid tot de behoefte om een beleidsnota voor de komende jaren op te stellen. Deze beleidsnota zal in het begin van volgend seizoen aan het be stuur worden aangeboden. Hopelijk zal de bespreking van deze nota aanleiding geven tot nieu we positieve ontwikkelingen. Met heel veel dank voor de plezierige samenwerking met alle gele dingen binnen AJAX beëindigen wij dit verslag. Namens de Studie- en Begeleidingscommissie IWaas Woorden van dank namens het bestuur aan de leden van de commissie voor het vele en belangrijke werk. ii i i i i ii

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 64