57 STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE. In de samenstelling van deze commissie was geen wijziging gekomen, zodat deze op 1 juli 1987 wederom bestond uit de heren: D.C. Karremans; J. Tielenburg; T. Tielenburg; I. Waas, coördinator en H.P. de Weers. Contactpersoon tussen commissie en bestuur was de heer A. Kraan. Hieronder volgt het verslag van de heer I. Waas over het afgelopen verenigingsjaar. Verslag Studie- en Begeleidingscommissie over het seizoen 1987-1988. Het 10-jarig bestaan van de Studie- en Begeleidingscommissie is het afgelopen jaar in alle stilte voorbijgegaan. Dat wil niet zeggen dat de commissie dit jaar in alle stilte heeft doorgebracht. De in de afgelopen tien jaren opgedane ervaringen en de goede sa menwerking binnen de vereniging stonden ook dit jaar weer garant voor veel nuttig begeleidingswerk. Reden waarom we, in alle bescheidenheid overigens, met veel tevre denheid op het afgelopen jaar terugkijken. Ook dit jaar namen weer veel jeugdspelers deel aan de Studiebege leiding al waren dat er op sommige momenten minder dan de commissie had ingeschreven. De reden daarvoor moet gezocht worden in een behoorlijk chaotisch inroosteren van trainers en/of het voortdurend wisselen van trai ningsgroepen/tijden van de spelers. Dat zal ongetwijfeld komend jaar weer beter gaan. Veel jeugdspelers zijn ondanks bovenstaande ook dit jaar weer ge slaagd of bevorderd naar een hogere klas. De commissie meende zelfs in een tweetal gevallen dat extra bege leiding nodig was, aangezien de beide spelers, die voor hun eind examen Havo studeerden, volgend jaar tot de rijen der kontraktspe- lers zouden toetreden. Deze twee spelers zijn mede door deze hulp geslaagd voor hun eind examen en kunnen zich nu volledig op het voetbal gaan richten. Een doel, dat de begeleidingscommissie zich, in perfekte samenwer king met de leiders en trainers van de A 1 junioren, had gesteld. Naast de Studie- en huiswerkbegeleiding is de commissie op veel an dere terreinen ook dit jaar weer bezig geweest. Zo zijn er ook in de rijen der kontraktspelers weer de nodige ad viezen gegeven of zijn er hand- en spandiensten verleend. De zo langzamerhand bekende kontakten met de militaire autoritei ten hebben ook dit jaar weer de nodige vruchten afgeworpen en er zijn enkele nieuwe kontakten gelegd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 63