56 REDACTIE COMMISSIE. Op 1 juli 1987 bestond de commissie uit de volgende leden: A. Kraan; M.J.W. Middendorp en M. Middendorp. Na 29 jaar lang medewerking te hebben verleend aan het clubblad, moest de heer M.J.W. Middendorp om gezondheidsredenen bedanken. Voorzitter A. Harmsen bedankte de heer Middendorp tijdens de jaar vergadering van de Ledenraad voor het vele werk, dat hij gedurende zoveel jaren voor onze vereniging heeft gedaan. Door het bedanken van de heer M.J.W. Middendorp u/erd door het be stuur de heer W.W. Heisterkamp voorgesteld als lid van de commissie, De ledenraad ging hiermee accoord, zodat de commissie op 29 augus tus als volgt werd samengesteld: A. Kraan; M. Middendorp en W.W. Heisterkamp. Tevens werd de heer D. Endt als medewerker toegevoegd. In oktober 1987 verscheen voor de eerste maal gezamenlijk het Ajax- Nieuws en het Ajax-Magazine Totaal verschenen dit seizoen 1 Presentatiegids1 Ajax-Nieuws en 6 maal het Ajax-Magazine clubblad, waarmee aan art. 2 van het Huis houdelijk Reglement werd voldaaan. De vaste rubrieken werden verzorgd door: Presidentieel - A. Harmsen Kroniek - M. Middendorp Ajax 2 - A. Boerkoel Seniores-overzicht - W.W. Heisterkamp, W.E. Schoevaart en elf talleiders Jeugd-overzicht - H. Bijvank en elftalleiders Interviews - M. Middendorp Notulen vergaderingen - G. Holsheimer Jaarverslag - J. Neefjes. Van de heer M. Middendorp verscheen dit seizoen drie interviews, dit waren: H. Voetelink, advocaat; K. Bakker, penningmeester en de Studie- en Begeleidingscommissie. Dit jaar bestond het Ajax-clubnieuws 70 jaar. Op donderdag 15 fe bruari 1917 verscheen onder redactie van J.J. Grootmeijer en D. Knegt het clubnieuws der Amsterdamsche Eootballclub "Ajax" voor de eer ste maal. Woorden van dank namens het bestuur aan de Redactie-commissie en alle medewerkers voor het vele en succesvolle werk in het afgelopen seizoen verricht. 4-+++ I II 1 I I I I I ++4-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 62