55 Subcommissie B A.R. Been, voorzitter; leden T. Bogaard en H. Henrichs. De ledenraad ging in hun vergadering van 28 augustus accoord met deze benoemingen Volgens artikel 14, lid 5, van het huishoudelijk reglement kan de commissie gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur uitbrengen over voetbaltechnische aspecten en andere zaken, zou/el voor het be taald- als jeugdvoetbal. In het afgelopen verenigingsjaar is dit beperkt gebleven tot onder staand verslag, dat in de jaarvergadering van de ledenraad van 28 au gustus 1987 werd voorgelezen. Amsterdam, 10 augustus 1987. Mijne Heren, De Technische Commissie is het afgelopen verenigingsjaar diverse ma len bijeen geweest. Tijdens deze vergaderingen werden allerlei zaken op voetbaltechnisch gebied uitgebreid besproken. Deze vergaderingen vonden altijd plaats in het bijzijn van onze Tech nisch Direkteur, om het gehele voetbaltechnische gebeuren bij Ajax op één lijn te laten werken. Gesteld mag worden dat door de optimale samenwerking tussen de tech nische staf - elftalleiders - en technische commissie, o.i. Ajax wat de scouting betreft het maximale heeft bereikt wat mogelijk was. Wel is, mede door de inbreng van onze Technisch Direkteur, een iets andere structuur toegepast, waardoor er de nodige flexibiliteit van de diverse medewerkers werd gevraagd. Met het doel "AJAX" voor ogen leverde dit geen problemen op. Helaas leed de commissie in het afgelopen jaar een gevoelig verlies door het overlijden van ons zeer gewaardeerd ere-lid Jaap Hordijk. Tevens vond Henk Smit, na elf jaar deel te hebben uitgemaakt van de commissie, de tijd gekomen om zijn plaats af te staan aan een jongere kandidaat. Op 25 mei j.l. werd Henk door onze voorzitter met enkele toepasselijke woorden en een geschenk voor zijn vele werk bedankt. Een andere mutatie vond plaats door het in dienst treden als Direk teur Algemene Zaken van Arie van Eijden. Zijn plaats werd ingenomen door André Kraan, als opvolger van Van Eijden gekozen in het Bestuur en daardoor automatisch in functie tredend in de Technische Commissie. Namens de Technische Commissie, (w.g.) A.R. Been (w.g.) A. Kraan Namens het bestuur veel dank voor de door de commissie verrichte werkzaamheden in een moeilijk seizoen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 61