54 FINANCIËLE COMMISSIE. Op 1 juli 1987 bestond de commissie uit de volgende leden: D. Keijzer; Drs. L.M. van Wijk en Ir. J. Lambregts, voorzitter en als plaatsvervangend lid de heer H.J.W. Pil. De heren D. Keijzer en Drs. L.M. van Wijk stelden zich niet herkies baar. Door de leden waren kandidaat gesteld de heren H.J.W. Pil en J.D. Sebus. Aangezien er verder geen kandidaten waren gesteld, werd de heer Ir. J. Lambregts herkozen en de heren H.J.W. Pil en J.D. Sebus geko zen. Als plaatsvervangend lid werd door de leden kandidaat gesteld de heer Drs. K.G.A. Timman, die bij enige kandidaatstelling werd gekozen. Ingaande 11 september 1987 bestond de commissie derhalve uit de vol gende leden: H.J.W. Pil; J.D. Sebus en Ir. J. Lambregts, voorzitter en als plaatsvervangend lid de heer Drs. K.G.A. Timman. Tijdens het boekjaar vonden enkele besprekingen plaats met het be stuur, waar vooral gesproken werd over het aanpassen van de begro ting. De meeste contacten tussen het bestuur en de commissie liepen via penningmeester K. Bakker. Namens het bestuur veel dank voor het belangrijke werk door de com missie verricht. TECHNISCHE COMMISSIE. Op 1 juli 1987 bestond de commissie uit de volgende leden: Subcommissie A voor het betaald voetbal: A. Kraan, voorzitter; leden: J. Hordijk en A.W.H. v.d. Veen. Subcommissie B voor het jeugdvoetbal: A.R. Been, voorzitter; leden C.C. Harms en H.A. Smit. Door het overlijden van de heer J. Hordijk en het niet meer beschik baar zijn van de heer H.A. Smit, stelde het bestuur de Ledenraad voor de commissie als volgt samen te stellen. Subcommissie A A. Kraan, voorzitter; leden C.C. Harms en A.W.H. v.d. Veen. Mii

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 60