26 De voorzitter zegt akkoord te gaan met het opknappen van de be stuurskamer aldaar. De heer Waas vraagt of het juist is dat er een contract op komst is met Cruyff Sportswear in 1990. De voorzitter zegt dat Ajax na dit seizoen nog 1 jaar aan Kappa ver bonden is en dat er een kans bestaat dat we door zullen gaan met hen De heer Potharst vraagt of Stapleton en Dick nog zullen worden ge transfereerd De voorzitter antwoordt dat hierover nog niets te zeggen is. De heer Gianotten zegt dat er veel perspublicaties in de affaire Cruyff zijn geweest, zowel goede als slechte berichten; hij vraagt zich af hoe nu de relatie met de pers is. De voorzitter zegt dit niet te weten. De heer Lindeman vraagt zich af of het weren van de pers uit het spelershome niet slecht over zal komen. De voorzitter zegt dat dit op verzoek van de spelers is gebeurd. De heer Volkers zegt dat het hem een genoegen was deze vergadering bij te wonen en constateert dat Ajax zoals altijd over een sterke leiding beschikt. Hij besluit met de woorden: De kracht van het vertrouwen maakt onrust tot rust maakt vrezen tot hopen en matheid tot lust. 6. Sluiting Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 14 april 1988 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Vergadering van 14 april 1988. 1Opening. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzon der de heer van der Zwaag die na een langdurig ziekbed eindelijk weer de vergadering kan bijwonen. Afwezig met bericht van verhinde ring zijn de leden Bogaard, Keijzer, Smit, van Wijk, Boerkoel en Brandsteder. Tevens zond het ere-lid de Jongh bericht van verhinde ring. Voorts aanwezig de ere-leden Timman en Volkers, de bestuursleden Been en Kraan, direkteur algemene zaken van Eijden en administrateur Holsheimer 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede dat de heer Smit een brief met bericht van verhindering heeft gezonden. 3. Vaststelling van de ledenraadsvergadering van 28 januari 1988. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 32