25 De heer Keijzer vindt het niet verstandig om je standpunt nu kenbaar te maken. De voorzitter antwoordt dat Ajax voorlopig niets zal doen. De heer Lindeman vraagt wat er juist is aan het bericht over de F-side supporters. De heer van Eijden zegt dat het L.O.V. een rapport met aanbevelin gen heeft aangeboden waarin een vijftal experimenten wordt vermeld. De kosten dienen gedragen te worden door Rijk, Gemeente en Ajax. De bedoeling is dat een tweetal functionarissen hiervoor in dienst zal treden bij de gemeente, die zullen gaan inventariseren wat er aan de hand is met de supporters. Zij zullen gaan werken vanuit het Ajax Stadion. Ajax wordt min of meer verplicht hieraan mee te doen, de kosten voor Ajax zullen Hfl. 50.000,— per jaar bedragen en zal drie jaar duren. Alle andere verhalen, die hierover zijn gepubliceerd, zijn slechts ideëen of zijn onjuist. De heer van der Wal vraagt wat de reactie van de spelers was nadat men het nieuws over onze ledenraadsvergadering van 1988 had verno men. De heer Kraan zegt dat hij zich in de Algarve zowel door de voorzit ter als door van Eijden had laten informeren over het verloop van die vergadering. Na de wedstrijd op vrijdag was de stemming in de groep zeer goed en bleek dat de groep verder geen behoefte had om hierover te praten. De voorzitter deelt mede op zondag naar Portugal te zijn gegaan en er aldaar perfecte dagen met de groep had doorgemaakt. De heer van der Wal vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat het salaris van Cruyff in de pers komt. De voorzitter zegt hiervoor geen verklaring te hebben. Op een vraag van de heer Alleman of de WON nog aktie heeft onderno men tegen Hulshoff als trainer zonder diploma's, antwoordt de voor zitter dat dit inmiddels geregeld is met de WON. De heer Blekkenhorst vraagt aandacht voor de slechte accomodatie op Voorland, dat het plaveisel rondom het stadion uitermate slecht is en dat de vuilnisbelt naast het 3e veld op Voorland nog steeds aan wezig is. Verder vraagt hij hoe het staat met de toekomstige Jaap van Praag-tribune en of het bestuur nog steeds baas in eigen huis is gezien de bemoeienissen van P. Haan in de affaire Cruyff. De voorzitter antwoordt dat P. Haan zich nooit met de bestuurszaken zal bemoeien. Verder zal het totale noodzakelijke onderhoud van het stadion binnenkort worden besproken door de terrein- en onderhouds- commissie; als je goed wil verbouwen op Voorland ben je zo maar 1 miljoen gulden kwijt; wat de van Praag-tribune betreft moeten we begin volgend seizoen afwachten. De heer Schoevaart vraagt hoe het met het WVHEDW-veld staat. De heer van Eijden antwoodt dat thans de stadsdeelraad subsidie moet verlenen aan WVHEDW; de sportraad heeft positief geadviseerd, we wachten echter nog op antwoord. De heer van Wijk vraagt zich af of er gezien de langdurige problema tiek thans geen maatregelen voor enige verbetering op Voorland kun nen worden getroffen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 31