20 Vergadering van 12 november 1987. 1. Opening. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, speciaal de vier nieuwe ledenraadsleden t.w. de heren A. Alleman, C.A. van Eijden, D.C. Karremans en J.D. Sebus. Afwezig met bericht van verhindering zijn de heren Brandsteder, van Wijk en v.d. Zwaag. Aanwezig derhalve 24 leden. Van de ere-leden is alleen de heer Timman aanwezig, terwijl van de andere ere-leden bericht van ver hindering werd ontvangen. Verder aanwezig de bestuursleden Been en Kraan, de direkteur alge mene zaken de heer van Eijden en de administrateur de heer Hols- heimer. De voorzitter deelt mede, dat hij de technisch direkteur J. Cruyff heeft uitgenodigd voor deze vergadering om hem zijn visie te laten vertellen aan de ledenraadsleden. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat er een brief van de heer van der Zwaag is ontvangen waarin hij mededeelt dat hij na de medische in greep nog niet in staat is de vergadering bij te wonen. Hij bedankt de ledenraadsleden voor de fruitmand die hij mocht ontvangen en tevens een ieder die hem belde, schreef of een bloemetje zond. Hij wenst de ledenraad een goede vergadering toe. 3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering gehouden op 28 augustus 1987. De heer Gianotten zegt dat hij bij zijn opmerking, vermeld op blz. 3, omtrent nieuwe mensen voor de ledenraad tevens gezegd heeft ook de structuur van de vereniging te bezien alsmede de mate van profes sionalisering hiervan. Verder worden de notulen ongewijzigd vast gesteld 4. Verkiezing van een le en 2e plaatsvervangend voorzitter voor de ledenraad De voorzitter stelt voor de heer van der Zwaag als le en de heer Gianotten als 2e plaatsvervangend voorzitter te benoemen. De vergadering gaat hiermede unaniem akkoord. 5. Mededelingen van het Bestuur. Cruyff komt ter vergadering. De voorzitter nodigt hem uit zijn visie uiteen te zetten. J. Cruyff zegt dat de vereniging de laatste jaren veel spelers is kwijtgeraakt, waardoor veel nieuwe spelers ingepast moesten wor den. Allereerst wil hij rust in de vereniging en tevens zullen er bij toekomstige contracten met spelers geen maximale transfersom men meer mogen worden overeengekomen. Hier wordt inmiddels al aan gewerkt. Hij is een voorstander van langdurige contracten voor jeugdige spelers, zodat de gemiddelde leeftijd van de spelers die

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 26