18 clubblad en is van mening dat hier sprake is van een enorme presta tie voor de club. De heer Middendorp dankt de voorzitter voor zijn lovende u/oorden en zegt dat dit de laatste ledenraadsvergadering is die hij mocht bij wonen. Het doet hem een genoegen om een nieuwe kracht in de club bladredactie in te mogen werken en zodoende actief in de vereniging werkzaam te blijven. 14. Mededelingen van het Bestuur. De voorzitter zegt dat na de vorige ledenraadsvergadering er nogal wat gebeurd is, zoals het behalen van de Europacup II, de K.N.V.B.- beker, de 2e plaats in de competitie. Hij wil alleen nu over de toekomst praten. Zo zal de boekhouding en de administratie geauto matiseerd worden; door de vele wedstrijden en de daarmee gepaard gaande drukken werkzaamheden voor het administratieve personeel is dit beslist noodzakelijk. Voorlopig staan er geen grote investe ringen op stapel, maar wel zal er nogal wat onderhoud verricht moeten worden. De voorzitter vindt het zorgelijk dat praktisch alleen door het be stuur kandidaten voor de ledenraad zijn gesteld. Ik kan u hiervoor niet genoeg waarschuwen dat er geen opvolging aanwezig is in de toekomst. Tot slot deelt hij mede, dat Ajax bezig is een medisch centrum op poten te zetten. Eerst zal hiervoor een financieel plaatje op tafel moeten komen. 15. Rondvraag. De heer Waas vraagt wat de Stichting Johan Cruyff inhoudt. De heer Brandsteder antwoordt dat op initiatief van de heer Kroonen- berg een aantal bedrijven zijn benaderd om geld te storten in een Stichting. Dit kapitaal wordt niet aangetast doch alleen de revenuen van dit kapitaal zouden kunnen worden aangewend om de jeugdopleiding bij Ajax, indien de vereniging hier zelf niet toe in staat zou zijn, financieel draaiende te houden zoals zou behoren. Het bestuur bestaat uit de heren Schroder, Brandsteder en Johan Cruyff. De heer Pil vraagt of dit bestuur inzicht in de financiële cijfers van Ajax moet hebben indien men een financiële bijdrage vanuit de Stichting noodzakelijk acht. Hierop wordt ontkennend geantwoord. De heer Potharst vraagt naar de situatie rondom een mogelijk kunst- grasveld De heer van Eijden zegt dat er een offerte is gedaan door de fa. Desso maar dat dit geen kosten voor Ajax zullen zijn; wel willen we er een speelveld bij hebben. Verder is hier niets over te zeggen. De heer Schoevaart vraagt waarom thans toch weer de heer Waagmeester de scheidsrechter en grensrechters begeleidt. De voorzitter antwoordt dat de K.N.V.B. hierom vraagt en dat dit het beste kan gebeuren door iemand uit de scheidsrechterswereld en niet door een bestuurslid.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 24