17 De heer Bakker dankt het bestuur namens de ledenraad voor het vele goede werk wat verricht werd in het afgelopen seizoen. 10. Bestuursverkiezing. Aftredend is de voorzitter, de heer A. Harmsen, die zich herkiesbaar stelt. Door het tussentijds aftreden van de penningmeester, de heer L.F. Bartelszal in deze vakature moeten worden voorzien. De heer Neefjes feliciteert de heer Harmsen met zijn herverkiezing als voorzitter. Namens het bestuur zegt hij blij te zijn met het feit dat de voorzitter nogmaals voor drie jaar als president wil fungeren. De voorzitter dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrou wen. Aangezien de heer Bakker als enig kandidaat voor de functie van pen- ningmeester is gesteld is hij gekozen voor de komende twee jaar. De heer Bakker dankt eveneens de ledenraad voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopt op een goede samenwerking. 11. Benoeming Technische Commissie.(art. 14 H.R.) Deze bestond uit de heren: Sub-commissie A (betaald voetbal) A. Kraan, voorzitter, J. Hordijk en A.W.H. van der Veen. Sub-commissie B (jeugdvoetbal) A.R. Been, voorzitter, C.C. Harms en H.A. Smit. Door het overlijden van de heer J. Hordijk ontstond een vakature in de sub-commissie A. De heer H.A. Smit stelt zich niet beschikbaar. Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen: Sub-commissie A A. Kraan, C.C. Harms en A.W.H. van der Veen; Sub-commissie B A.R. Been, T. Bogaard en H. Henrichs. De vergadering gaat hiermede akkoord. De voorzitter dankt de heer Smit voor het vele verrichte werk in de ze commissie. 12. Vaststelling officieel orgaan. De vergadering gaat hiermede akkoord. 13. Verkiezing Commissie van Redactie, (art. 2 H.R.) De heer Westrik merkt, op dat de heer Kraan in de commissie is benoemd maar volgens hem kan dit niet want hij moet worden gekozen. De heer Kraan deelt mede, dat het bestuur n.a.v. het bedanken van de heer M.J.W. Middendorp de heer W. Heisterkamp voorstelt als lid van de Commissie van Redactie. De vergadering gaat akkoord met de commissie bestaande uit de heren A. Kraan, M. Middendorp en W. Heisterkamp. De voorzitter wil bij deze de heer M.J.W. Middendorp hartelijk bedan ken voor het vele werk dat hij in 29 jaar heeft verricht voor het

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 23