16 Tevens vond Henk Smit, na elf jaar deel te hebben uitgemaakt van de commissie, de tijd gekomen om zijn plaats af te staan aan een jonge re kandidaat. Op 25 mei j.l. vi/erd Henk door onze voorzitter met enkele toepasse lijke woorden en een geschenk voor zijn vele werk bedankt. Een andere mutatie vond plaats door het in dienst treden als Direk- teur Algemene Zaken van Arie van Eijden. Zijn plaats werd ingenomen door André Kraan, als opvolger van Van Eijden gekozen in het Bestuur en daardoor automatisch in functie tredend in de Technische Commissie. Namens de Technische Commissie, (w.g.) A.R. Been A. Kraan. 9. Bespreking bestuursbeleid. De heer Potharst vraagt een nadere uiteenzetting over de kwestie Rijkaard. De heer van Eijden deelt mede, dat het bestuur in decem ber 1986 op de hoogte kwam van het feit dat Rijkaard een contract had getekend met P.S.V. Door P.S.V. is verzuimd Ajax te vragen wan neer het lopende contract zou eindigen. In januari 1987 heeft Rijkaard met Ajax een nieuw contract gesloten. Vervolgens vond er een gesprek plaats tussen het bestuur van P.S.V. met onze voorzit ter en onze direkteur algemene zaken. Eind juni bij de arbitrage van deze zaak bleek pas dat Rijkaard een duidelijk contract had met P.S.V. Er is een schikking getroffen waarbij Rijkaard het lijdend voorwerp is geworden. De ons toekomende transfersom na afloop van het contract blijft staan, alleen P.S.V. zal bij een tussentijds vertrek van Rijkaard 5Q?ó van de transfersom ontvangen. Thans is er nog een geschilpunt namelijk P.S.V. wil een transfersom van Ajax indien Rijkaard bij Ajax zijn contract zou verlengen. Dit voorstel is al op de arbitrage verworpen door Ajax en zal ook nu nimmer de goedkeuring van Ajax krijgen. De heer Gianotten zegt dat P.S.V. zich blijkbaar niet aan afspraken heeft gehouden en deze affaire lijkt op een vijandige overname van de speler; er moeten toch duidelijk regels komen. De heer van der Wal zegt dat uiteindelijk toch Rijkaard de kwade genius is. De voorzitter zegt dat P.S.V. aan Rijkaard twee dagen voor de wed strijd P.S.V.-Ajax handgeld ter beschikking stelde en dat dit een schandalige zaak is: hij is het eens met de heer Gianotten dat re gels inzake transfers en contracten waterdicht door de K.N.V.B. moe ten worden vastgelegd. De heer van der Wal vraagt hoe de situatie met Maison van den Boer is geregeld. De voorzitter antwoordt dat er thans een contract is opgesteld waar mee beide partijen tevreden zijn. De heer van Eijden zegt dat de oorspronkelijk vastgestelde pacht som ad f. 110.000,is komen te vervallen. Daartegenover zal Maison van den Boer op elke nota, welke inzake een wedstrijddag aan Ajax in rekening wordt gebracht, f. 5.000,in mindering brengen. Voorts zal Ajax bij het aanbrengen van partijen 50?ó van de winst ont vangen waaronder ook de diners op wedstrijddagen vallen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 22