15 bezorgt daardoor Ajax een regelrechte strop van meer dan een half miljoen gulden. 6. Verslag van de Financiële Commissie. De heer Lambregts komt terug op het jaarverslag van de secretaris waarin staat vermeld dat de Financiële Commissieleden hun functies hebben neergelegd. Er hebben nadien nog een aantal gesprekken plaatsgevonden waarna de heren Pil en Lambregts besloten het neer leggen van hun functie in te trekken. Naar aanleiding van het financieel verslag zal de Financiële Com missie op de algemene jaarvergadering met het voorstel komen de charge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële be leid. 7. Vaststelling van de door de Financiële Commissie goedgekeurde be- groting. De voorzitter zegt dat de wedstrijd voor de Supercup niet in de be groting is opgenomen. De wedstrijd zal misschien niet in Monaco worden gespeeld. De heer Waas vraagt of de verkoop van seizoenkaar ten begroot is op de verkoop van dit moment, hetgeen inderdaad het geval is. De voorzitter zegt dat deze verkopen zelfs al boven de begroting liggen. Op de vraag van de heer Gianotten waaruit de verhoging van perso neelskosten a f. 800.000,en de verlaging van de wedstrijdkosten van 1 miljoen t.o.v. het afgelopen seizoen bestaan, antwoordt de voorzitter dat dit komt door de komst van de direkteur algemene za ken en door een stijging van de declaratie van de technisch direk teur, terwijl de verlaging van de wedstrijdkosten nu komt doordat vorig seizoen veel verre uitwedstrijden o.a. 2 x Malmö en de Euro pacupfinale voorkwamen. 8. Verslag van de Technische Commissie. De Technische Commissie is het afgelopen verenigingsjaar diverse malen bijeen geweest. Tijdens deze vergaderingen werden allerlei zaken op voetbaltech- nisch gebied uitgebreid besproken. Deze vergaderingen vonden altijd plaats in het bijzijn van onze Technisch Direkteur om het gehele voetbaltechnische gebeuren bij Ajax op één lijn te laten werken. Gesteld mag worden dat door de optimale samenwerking tussen de technische staf - elftalleiders en technische commissie o.i. Ajax wat de scouting betreft het maximale heeft bereikt wat mogelijk was Wel is, mede door de inbreng van onze Technisch Direkteur, een iets andere structuur toegepast, waardoor er de nodige flexibiliteit van de diverse medewerkers werd gevraagd. Met het doel "AJAX" voor ogen leverde dit geen problemen op. Helaas leed de commissie in het afgelopen jaar een gevoelig verlies door het overlijden van ons zeer gewaardeerd ere-lid Jaap Hordijk.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 21