13 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering gehouden op 2 april 1987. De heer Lindeman merkt op dat op blz. 2, 5e regel van onder staat "van AJAX", dit moet zijn "dat AJAX". Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1986/1987. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wie mogelijk vragen heeft over het zijns inziens voortreffelijke verslag. De heer Potharst zegt dat op blz. 54 bij de enguêtecommissie staat vermeld, dat A.R. Been voorzitter is, dit moet zijn J. Neefjes. De heer Gianotten vraagt n.a.v. de alinea op blz. 54 financiële com missie "Uit solidariteit enz." of de secretaris dit zo is medege deeld; de secretaris zegt dat hem dit zo ter ore is gekomen. 5. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1986/1987. De voorzitter deelt mede dat het verslag dit keer geschreven is door de accountant, zoals de laatste jaren gebruikelijk was, waar van hij overigens niet op de hoogte was. De heer Kraan leest het verslag voor. Meer dan in enig ander jaar is in het afgelopen jaar gebleken hoe belangrijk de inkomsten voor Ajax zijn uit andere hoofde dan de va derlandse competitiewedstrijden. Grote investeringen zijn daaraan voorafgegaan, investeringen in spelers en technische staf, maar ook investeringen in vaste activa, zoals sky-boxen. In de balans per 30 juni 1987 ziet u slechts een deel daarvan terug de investeringen in sky-boxen, restaurant, video-apparatuur en toe gangscontrole-systeem. De investeringen in spelers zijn niet zichtbaar. Het is nog geen al gemeen beginsel in Nederland om die in de balans op te nemen. Wij komen hier nog op terug. Veel duidelijker blijkt uit de rekening van baten en lasten over 1986/1987 hoe een en ander heeft uitgewerkt. Als wij alle opbrengst-componenten uit 1985/1986 op 100 stellen ontstaat het volgende beeld: 1986/1987 1985/1986 - recettes le elftal, incl. seizoenkaarten 93 100 - K.N.V.B.-beker 71 100 - Europacup 355 100 - Vriendschappelijke wedstrijden 102 100 - Vip-plaatsen 100 100 - Televisierechten 1.109 100 - Sponsoring 122 100 - Reclame-opbrengsten 309 100 De totale inkomsten bedroegen dit jaar f. 11.456.000,en de uitga ven f. 9.897.000,het exploitatie resultaat bedroeg derhalve f. 1.559.000,

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 19