12 23. Drs. L.M. van Wijk (1990) 24. H. van der Zwaag (1988) Het jaartal achter de naam geeft het jaar aan dat men aan de beurt van aftreden is. Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de navolgende 8 leden: A. Alleman, Brandsteder, C.C. Harms, H.P.J. Henrichs, J.H. Potharxs, H.A. Smit,C.A. van der Wal en H. van der Zwaag. Ingevolge artikel 22, lid 4, komen de heren A. Brandsteder en J.H. Potharst niet meer in aanmerking voor herverkiezing. Voor zover mij op het ogenblik bekend, stellen de overige 6 leden zich herkiesbaar. Artikel 25, lid 3, van de statuten bepaalt, dat in één verenigings jaar ten minste 4 keer een vergadering van de ledenraad moet worden gehouden In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data verga deringen gehouden: 28 augustus 1987 jaarvergadering 12 november 1987 periodieke vergadering 28 januari 1988 periodieke vergadering 14 april 1988 periodieke vergadering 2 juni 1988 periodieke vergadering. Hieruit blijkt dat voldaan is aan vorenstaande statutaire bepaling. Hieronder volgen de verslagen van deze ledenraadsvergaderingen. JAARVERGADERING van 28 augustus 1987. 1. Opening. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Bericht van verhindering ontvangen van de heren van Wijk en van der Zwaag, derhalve aanwezig 22 leden. Verder bericht van verhindering ontvangen van de ere-leden de Boer en de Jongh. De voorzitter vraagt een moment stilte vanwege het overlijden van ere-voorzitter van Praag. Het bestuur heeft een idee om de naam Jaap van Praag onverbrekelijk met Ajax te verbinden, maar wil daar pas de volgende ledenraads vergadering op terugkomen. 2. Ingekomen stukken. Er is een brief ontvangen van de heer van der Zwaag waarin hij mede deelt wegens ziekte de vergadering niet te kunnen bijwonen en hij wenst de ledenraad een goede vergadering toe.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 18