8 BESTUUR. Op 1 juli 1987 was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter A. Harmsen Secretaris J. Neefjes Penningmeester Commissaris algemene zaken A. Kraan Commissaris amateur voetbal A.R. Been. Aan de beurt van aftreden was de voorzitter, de heer A. Harmsen, die zich herkiesbaar had gesteld. In de jaarvergadering van de ledenraad van 28 augustus 1987 werd hij bij enkele kandidaatstelling voor 3 jaar tot voorzitter herko zen Tevens werd de heer K. Bakker bij enkele kandidaatstelling voor 2 jaar tot penningmeester gekozen. Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de secretaris, de heer 0. Neefjes en de commissaris algemene zaken, de heer A. Kraan. Beide heren stellen zich herkiesbaar. In het afgelopen verenigingsjaar werden 26 officiële bestuursverga deringen gehouden. Hieronder volgen enkele besluiten die in deze vergaderingen werden genomen. De huurovereenkomst met Maison van den Boer zal per 1 juli 1987 wor den ontbonden en vervangen door een overeenkomst per wedstrijd. Er zal een mobiele geluidsinstallatie worden aangeschaft. Bij Kempen en Begeer zal een replica van de Europacup II worden be steld. Op 14 november a.s. zullen de jubilarissen worden gehuldigd. Er werd besloten om op IZotAoAens 198? in "le Bocal" de winkeliers vereniging van de Leidsestraat een diner aan te bieden; er zal een bedrag worden overhandigd voor de aanleg van een feestverlichting in de Leidsestraat. De heer D. Endt zal voortaan als persfunctionaris fungeren. De jaarlijkse bijeenkomst van de "Bordjesclub" zal op 18 maart 1988 plaatsvinden, terwijl op 16 mei 1988 de medewerkersavond zal worden gehouden De slotavond voor jeugdspelers wordt vastgesteld op 6 juni a.s. op Voorland of in de Sportzaal. Besloten wordt de heer H.W. Wijnands voorlopig tot het eind van het seizoen aan te trekken als trainer voor de amateur-seniores elftalle

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 14