4 Het blauwe bord -40 jaar lidmaatschap- bestemd voor voorzitter Harmsen, werd hem met een toespraakje door vice-voorzitter Van Eijden overhandigd. Fotograaf J. Mud schoot verschillende plaatjes. Onder leiding van de heer Neefjes werd er nog een rondleiding gehouden en u/as er on der een drankje en een hapje een uiterst prettige stemming ont staan. Tot zover de heer Middendorp. De onderstaande leden met hun dames zullen op een zaterdag in november 1985 door het bestuur u/orden ontvangen en door de voorzit ter u/orden gehuldigd omdat zij in het kalenderjaar 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid van de vereniging zijn. 40 jaar lid J. Neefjes; 50 jaar lid G.J. Beumer, G.F.H. Gischler en C.C. Kamlag; 60 jaar lid W. Dronkers en P.J. Paternotte; 70 jaar lid R.P.J. Vunderink. Het feest van de Ajax-bordjesclub anno 1985. Aangezien in verband met de "trilogie" (40 jaar Bordjesclub, 85 jaar Ajax en 50 jaar Ajax-stadion) het bestuur, in overleg met het comité Bordjesclub, besloten had hiervoor één gezellige avond te organiseren u/erden deze keer hierbij ook de dames uitgenodigd. Voor dezen u/as het vaak het ontmoeten van oude bekendensinds jaren.... u/at ouder geu/orden (nou ja) maar u/el vol herinnering. Drankjes u/erden rondgediend, uitstekend pianospel voor een rustige muzikale achtergrond. Van de eregasten noemen u/ij de heren André van der Fouu/, voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal en de heer Jo van Marle, bondsvoorzitter. Na de openingstoespraak van de voorzitter van de Bordjesclub, de heer Wim Volkers, toespraken van voorzitter Ton Harmsen en de beide bovengenoemde bondsofficials. Nadat voor belangstellenden de gelegenheid u/as geboden om deel te nemen aan een rondleiding konden de aanu/ezigen genieten van een u/aarlijk culinair meesteru/erk. De avond zette zich in alle vrolijkheid voort, iedereen u/as "Happy", lof voor het optreden van Imca Marina c.s. maar oh, die oorverdo vende muziek, u/aardoor practisch een ieder het zwijgen'werd opge legd* "Hof-fotograaf" de heer Jan Mud was ook aanwezig om het een en an der vast te leggen. Tot zover de heer M.J.W. Middendorp in het Ajax-Nieuws nr. 5 van mei 1985. Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap van Nederland, seizoen 1984-1985, werd het bestuur en de A-selectie op 13 juni Dit zullen zijn: 25 jaar lid F.M. Andriese; tfübuu, 4/i tint

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 9