94 tantskantoor Dijker Doornbos te Amsterdam, dat over de door haar verrichte werkzaamheden een rapport, gedateerd 23 augustus 1984, heeft uitgebracht, welk rapport onderdeel vormt van dit verslag. Op grond van onze bevindingen en van het door genoemd Accountants kantoor uitgebrachte rapport verklaren wij, dat de penningmeester de hem volgens artikel 21, punt 3, van de statuten opgelegde taken op voorbeeldige wijze heeft verricht of doen verrichten en de in overleg met onze commissie vastgestelde balans per 30 juni 1984 een getrouw beeld geven van de vermogenspositie, respectievelijk van het behaalde resultaat. Wij adviseren u derhalve de penningmeester en de overige leden van het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Ten slotte willen wij het bestuur dankzeggen voor zijn loyale mede werking bij het vervullen van onze taak. Tot zover het rapport van de financiële commissie. De heer Van Wijk voegt hieraan nog toe dat hij het bestuur een com pliment wil geven voor het gevoerde financiële beleid, want dat het geen eenvoudige taak is om de eindjes aan elkaar te breien. Hij zegt dat het van moed getuigt om investeringen te doen zoals no dig voor de overkapping van de staantribunes Het door de commissie gegeven advies om de penningmeester en de overige bestuursleden décharge te verlenen voor het gevoerde finan ciële beleid wordt met algemene stemmen opgevolgd. 11. Statutenwijziging. Bii brief van 23 februari 1984 deelde het Notariskantoor Loeff \/an der Ploeg mede, dat in de gedrukte versie van de statuten de tekst van artikel 3, leden 4 en 8, niet in overeenstemming was met de tekst voorkomende in de notariële akte. Ter oplossing hiervan wordt voorgesteld: In artikel 3, leden 4 en 8 van de statuten "juniorleden A, B, en C en Pupillen" te wijzigen in juniorleden A, B, C, D en E. Met algemene stemmen gaat men akkoord met de voorgestelde statuten wijziging. 12. Rondvraag. De heer Alleman feliciteert het bestuur met de zo juist gereed geko men overkapping van de staantribunes en feliciteert de gekozen leden voor de ledenraad. Hij vraagt in de vereniging een proces op gang te brengen om de le denraad te verkleinen. Zijn motivatie hiervoor is dat het aantal elftallen in de laatste jaren is gehalveerd. De voorzitter memoreert dat de heer Fischer dit idee ook al eens in de ledenraad heeft gelanceerd. Hij stelt dat de ledenraad zelf zijn mening in deze dient te geven. Het is aan de leden om deze zaak in gang te zetten.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 99