93 Gekozen zijn derhalve de heren Andriese, Boerkoe-1, Gianotten, Mid dendorp, Pil, Waas, Van Wijk en Lindeman. Voorzitter Harmsen feliciteert de nieuwe en herkozen leden en be dankt de heren Boering en Moinat voor hun kandidaatstelling. 6. Verkiezing van 3 leden van de Financiële Commissie (artikel 24, lid 3, van de statuten. Aftredend zijn de heren: D. Keijzer, Ir. J. Lambregts en Drs. L.M. van Wijk. De heren stellen zich herkiesbaar. Aangezien er verder geen kandidaten zijn gesteld, stelt de voorzit ter voor de heren voor 1 jaar her te benoemen, u/aarmede de vergade ring akkoord gaat. 7Verkiezing van 1 plaatsvervangend lid van de Financiële Commissie. Aftredend is de heer H.J.W. Pil, die zich herkiesbaar stelt. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld, stelt de voorzitter voor de heer Pil voor 1 jaar her te benoemen, waarmede de vergade ring akkoord gaat. 8. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1983-1984, waarin is opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de leden- raad De voorzitter vraagt of iemand op- of aanmerkingen heeft op het 99 bladzijden tellende jaarverslag. Aangezien dit niet het geval is dankt de voorzitter de secretaris voor zijn verslag. Applaus. 9. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1983-1984. De penningmeester leest een kort verslag voor van zijn jaarverslag. De voorzitter vraagt of iemand iets te vragen heeft over het finan cieel verslag. Aangezien niemand iets te vragen heeft dankt de voorzitter de pen ningmeester voor zijn verslag. Applaus. 10. Rapport van de Financiële Commissie (artikel 24, lid 3, van de statuten) De heer Van Wijk leest het volgende verslag voor: Overeenkomstig artikel 24 van de statuten heeft in het thans ver streken boekjaar 1983 - 1984 de financiële commissie de haar opge dragen taak vervuld, te weten toezicht uit te oefenen op alle zaken het geldelijk beheer betreffende en het bestuur van advies te dienen in alle financiële aangelegenheden, vallende buiten het dagelijks beheer. De financiële commissie heeft eveneens op grond van vorengenoemd ar tikel een deel van haar werkzaamheden overgedragen aan het Accoun-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 98