91 VERGADERINGEN. In het afgelopen verenigingsjaar werden vijf vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan in het hoofdstuk "Ledenraad" reeds ver slagen zijn opgenomen. Onderstaand treft u een verslag aan van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 13 september 1984 in het Ajax-restau- rant. 1Opening. Voorzitter Harmsen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aanwezig zijn op dat moment 84 werkende leden en 13 onder steunende leden. Hij herinnert er aan dat hij in de vorige ledenvergadering heeft ge zegd dat we met een jong elftal zouden doorgaan. Het behalen van het kampioenschap was niet direct noodzakelijk, al leen het veilig stellen van Europees Voetbal was een eis. Met het aantrekken van spelers als Spelbos en Meeuws wordt er van uitgegaan dat hierdoor de gaten in de verdediging zijn gedicht. financieel gezien is het afgelopen seizoen geen tegenvaller geweest Belangrijk is dat het aantal toeschouwers in het totale voetbal toe neemt. De investering in ons stadion heeft een ieder kunnen aanschouwen. Hopelijk gaat het met de F-side goed nu ze de beschikking hebben ge kregen over een eigen clubhuis. De kampioenselftallen in het seizoen 1983-1984 waren: de juniores Al, A2, BI, Cl, Dl, D 2 en El en het elftal uitkomende in het zaterdag-senioresvoetbal. Ondanks al deze kampioenselftallen is het wel zo dat er in de afge lopen periode 3 spelers moesten worden gekocht. De jeugdteams behalen ook in het buitenland en in grote tournooien veel succes, zodat de doorstroming van jeugd naar het le elftal gro ter zou moeten zijn. Het ligt in de bedoeling dat Hassie van Wijk zich met deze materie zal gaan bemoeien. Belangrijkste zaak is eigenlijk dat het totale voetbal weer gezond wordt. Vervolgens vraagt de voorzitter enige ogenblikken stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen. Werkende leden M. Bremer, M. Brink, J. Hoopman, H.A. Kok en J.J. Volmer. Ondersteunende leden H.J. Draaijer, E. Lopes Dias, F. Proost, C.A. Peeters, A.Veffer, G.H. Verbeek, J. Waterman, M. WurmsenC.A. van Wijngaarden. 2. Huldiging van het kampioenselftal: Ajax zaterdaqvoetbal De voorzitter overhandigt aanvoerder Frans Grootenboer de kampioens vanen en wenst hem ook voor het lopende seizoen veel succes.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 96