90 CONTROLE - COMMISSIE. Deze commissie bestond bij de aanvang van het seizoen 1984 - 1985 uit de volgende heren: G.H. van Cooten; G. Couton, voorzitter; G. Dermout; A. Holleboom; J.M. Jansen; H.B. Lauer; J.G. Nieberg; R. Ojevaar; J.J. Portengen; W.H. Rossen, secretaris; C. Snijder; J.H. de Sterke; H.J. Teunissen en W. Wassenaar. Het is nog steeds zo dat de taak van de leden van de Controle-commis sie een ondankbare taak is omdat vele personen, veelal onze eigen le den, de door de heren gegeven aanwijzingen niet direct opvolgen en vaak de commissieleden ook nog onheus bejegenen. Onbegrijpelijk dat dit voorkomt, want die mensen vergeten dat de le den hun best doen om het parkeren van auto's zo ordelijk mogelijk te doen verlopen. Ook bij het ingangshek levert het moeten tonen van een geldige par- keerkaart en toegangsbewijzen nog vaak moelijkheden en daardoor ver traging op. Aan iedereen en vanzelfsprekend in de eerste plaats aan onze eigen leden wordt nogmaals verzocht om de aanwijzingen van de commissiele den zonder morren op te volgen. U moet bedenken dat de heren er niet voor hun plezier staan, maar in het belang van Ajax om te zorgen dat alles zo soepel en rustig mogelijk verloopt. Afgesproken? Namens het bestuur worden de commissieleden hartelijk dank gebracht, mede omdat zij bij onze thuiswedstrijden reeds om 12.00 uur aanwezig zijn om aan hun taak te beginnen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 95