89 Aan dit voorschrift werd niet voldaan, vi/ant er kwamen maar vijf num mers uit. Nummer 6 verscheen half juli 1985. De vijf nummers besloegen in totaal 12A bladzijden tekst tegenover zes nummer met 132 bladzijden tekst in het verenigingsjaar 1983 - 1984. No. 1 augustus 1984 bevattende 40 bladzijden; No. 2 oktober 1984 bevattende 20 bladzijden; No. 3 januari 1985 bevattende 32 bladzijden; No. 4 maart 1985 bevattende 16 bladzijden en No. 5 april 1985 bevattende 16 bladzijden Totaal 124 bladzijden. In de vaste medewerkers kwam ten opzichte van het voorgaande vere nigingsjaar geen wijziging. Wel verscheen enige keren een artikel tje van de hand van de heer Jan Helman. In nummer 5 deelde de heer M.J.W. Middendorp in zijn "Kroniek" mede, dat de heer W.W. Heisterkamp weer als vaste medewerker was toege treden. Een welkome versterking. Vanaf nummer 2, oktober 1984, is het Ajax-Nieuws in een nieuwe om slag verschenen. Dit was nodig omdat, na het aanbrengen van de over kappingen op de staantribunes ons complex, 66k van bovenaf gezien, een verandering heeft ondergaan, waardoor de luchtfoto van ons com plex niet meer paste. Met medewerking van fotograaf de heer J. Mud, alsmede de grafische bekwaamheden van drukkerij Weltevreden/Grafica werd -tegen een pas sende achtergrond- de markante kop van "AJAX" centraal gesteld. Hoewel er altijd verschil .van smaak zal zijn, vind ik persoonlijk de nieuwe omslag wel goed geslaagd. In nummer 3, januari 1985, was op 14 bladzijden veel aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van ons stadion op 9 december 1985. In het artikel waren 20 foto's opgenomen, 19 uit het verleden en de laatste gaf het stadion te zien na de overkapping van de staantribunes. Van de heer M. Middendorp was in nummer 3 een interview opgenomen dat hij had met de heer G. de Jongh en in nummer 4 een interview met de contractspeler Felix Gasselich. Namens het bestuur worden de redactie-leden hartelijk dank gebracht voor hun inspanning om een goed verzorgd clubnieuws met foto's te vervaardigen, dat met glans de vergelijking met clubbladen van ande re verenigingen kan doorstaan. Ook dank aan de heer Mud voor het verzorgen van de foto's en aan de heer W. van Steenbergen voor de grafische verzorging. 1 M M II

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 94