88 Gelet op de geringe belangstelling en mede door hét feit dat de he ren Lindeman en Bormann wegens drukke werkzaamheden hun functie ter beschikking moeten stellen, zal de sluitingsav/ond ook wel de laat ste clubavond zijn geweest, hetgeen het einde zal betekenen van een jarenlange traditie. Jammer. Niettemin woorden van dank namens het bestuur aan de commissieleden voor de door hen verrichte werkzaamheden in het afgelopen vereni gingsjaar TERREIN- EN ONDERHOUDSCOMMISSIE Op 1 iuli 1984 bestond deze commissie uit de volgende leden: H.J.W. Pil; J.D. Sebus en L.E. Bartels, voorzitter, zodat in de samenstelling geen wijziging is gekomen. Ook in het afgelopen verenigingsjaar was er weer werk aan de winkel, waarbij wordt gedacht aan reparatie van de overkapping na de storm schade Modernisering van de kantoorruimte voor de Administratie. Toezicht op de vernieuwing van de drainage, enz. Daarbij had de heer Pil nog de zorg voor het hoofdveld en de twee voorvelden tijdens en na afloop van de winterstop door de slechte weersomstandigheden. Vanzelfsprekend werden de uit te voeren werkzaamheden in het bestuur en met de financiële commissie besproken. Hartelijk dank aan de heren van de commissie voor al de tijd die zij hebben besteed om ons stadion in goede staat te houden en aan de aangebrachte vernieuwingen. REDACTIE - COMMISSIE. Op 1 juli 1984 bestond deze commissie uit de leden: A. Harmsen; M.J.W. Middendorp en M. Middendorp. In de jaarvergadering van de ledenraad, gehouden op 31 augustus 1984, werden de drie heren, bij enkele kandidaatstelling, weer voor één jaar herkozen, zodat er geen wijziging in de commissie kwam. In artikel 2 van het huishoudelijk reglement is voorgeschreven dat het Ajax-Nieuws ten minste zes maal per verenigingsjaar dient te verschij nen

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 93