87 van formulieren en om deze te voorzien van een stempelafdruk. Wanneer alle inleveraars zijn geweest moeten nog de door de Bond voorgeschreven administratieve handelingen u/orden verricht. Als is vastgesteld dat de zaak financieel klopt moeten de formu lieren nog worden weggebracht naar het kantoor van de KNVB afde ling Amsterdam. Er waren ook extra werkzaamheden door de invoering van Abonnee lotto. Het is algemeen bekend dat de totale opbrengst van de toto en lotto dalende is, zodat moet worden verwacht dat de opbrengst bij Ajax ook dalende zal zijn, maar dat zal u wel bekend worden uit het financieel verslag van de penningmeester. Niettemin worden de commissieleden -die er weinig of niets aan kun nen doen dat de opbrengst terugloopt- namens het bestuur hartelijk dank gezegd voor hun inzet om de opbrengst van de toto en lotto voor Ajax zo hoog mogelijk te doen zijn. CLUBAVOND - COMMISSIE. Op 1 juli 1984 bestond deze commissie uit de volgende leden: M. Lindeman - voorzitter; E.W. Bormann - secretaris; C.A. Welling - penningmeester; P.J. Mendes J.A. Schouwenburg)- 6 en* De eerste clubavond in het verenigingsjaar 1984 - 1985 werd gehou den op vrijdagavond 7 september 1984. Helaas moet geconstateerd worden dat de opkomst sterk is teruggelo pen. De jaarlijkse visdag werd gehouden op 30 september 1984 in Burger- brug. Slecht weer en slechte vangst. Er is wel veel gegeten, zoals balletjes gehakt, gerookte paling enz. Ach wat wil na zo'n dagmaar gelachen werd er wel. Op de le plaats eindigde de heer Ojevaar. Grootste baars werd gevangen door de heer H. van Teunenbroek. Op vrijdag 21 december 1984 werd in samenwerking met de leden van de ontspanningscommissie, in verband met de komende Kerstdagen, een gezellige avond georganiseerd voor de leden die lid waren van een commissie en trouwe bezoekers van de clubavond. Vrijdag 5 april 1985 (Goede Vrijdag) had de commissie een eieravond georganiseerd voor de vaste bezoekers van de clubavonden, deze keer vergezeld door hun dames. De sluitingsavond, waarbij ook de dames aanwezig waren werd gehou den op vrijdagavond 31 mei 1985. I I I I I IH-M-+++

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 92