84 TECHNISCHE COMMISSIE Op 1 juli 1984 bestond de commissie uit de volgende leden: Subcommissie A voor het betaald voetbal: A.J. van Eijden, voorzitter; leden: J. Hordijk en A. Pronk. Subcommissie B voor het jeugdvoetbal: J. Neefjes, voorzitter; leden: C.C. Harms en H.A. Smit. In de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus 1984 werd be sloten in de samenstelling van de commissie geen verandering te brengen Volgens artikel 14, lid 5, van het huishoudelijk reglement kan de commissie gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur uitbrengen over voetbal technische aspecten en andere zaken, zowel voor het betaald- als het jeugdvoetbal. In het afqelopen verenigingsjaar is dit beperkt gebleven tot onder staand verslag, dat in de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus 1984 werd voorgelezen. Amsterdam, augustus 1984. Mijne Heren, De technische commissie doet hierbij verslag van de werkzaamheden verricht in het afgelopen verenigingsjaar. Zoveel mogelijk is er naar gestreefd maandelijks bijeen te komen. Hierin is men echter door uiteenlopende redenen niet steeds geslaagd. Reeds vroegtijdig, december 1983, is het spelerspotentieel van zowel de A-selectie als van de andere selecties doorgelicht. Verheugend is dat het bestuur erin is geslaagd de noodzakelijke ver sterking van de A—selectie, door het aantrekken van twee verdedi gers, te realiseren. Spijtig daarentegen is dat, ondanks vele pogingen, er niet in kon worden geslaagd Tahamata aan ons te binden teneinde het vertrek van Olsen te compenseren. Hoewel het scoutingssysteem in jeugd- en amateurselectie ook dit jaar weer goed functioneerde, had het er de schijn van dat door meerdere werkzaamheden van het Hoofd Opleiding en de andere trainers, in ver band met het wegvallen van Hassie van Wijk, de afhandeling van enige qevallen enigszins stroever verliep. Verwacht mag worden dat door het aanstellen van Spits Kohn als as sistent van de hoofdtrainer en Hassie van Wijk als coördinator jeugd- en A-selectie het een en ander weer zal worden genormaliseerd. Tot slot de opmerking dat, hoewel de niet-bestuursleden in de commis sie over het algemeen redelijk werden geïnformeerd over de technische zaken in de vereniging, deze informatie veelal achteraf geschiedt. Inspraak e.g. advies is dan niet meer nodig. Getracht zal worden de communicatie vooraf te verbeteren. Namens de technische commissie, Namens het bestuur, (w.g.) H. Smit. (w.g.) A.J. van Eijden. Namens het bestuur worden de leden van de commissie langs deze weg bedankt voor de door hen verrichte werkzaamheden. 1 i i i i

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 89