83 ONTSPANNINGSCOMMISSIE. In de samenstelling van de commissie was geen wijziging gekomen, zodat deze op 1 juli 1984 wederom bestond uit de heren: De commissie organiseerde in samenwerking met de jeugdcommissie we derom het Sint Nicolaasfeest voor onze D en E juniores op zaterdag 1 december 1984 in het Sportcentrum Wethouder E.B. Duran te Diemen. Er waren 8 teams van 6 jongelui gevormd voor het houden van een zaalvoetbaltournooidat om 9.00 uur een aanvang nam en omstreeks 12.00 uur was beëindigd. Omdat het zwembad van 12.00 - 13.00 uur voor het publiek was geslo ten kon de jeugd hiervan gebruik maken. Daarna was er tot 14.00 uur gelegenheid om in het restaurant de lunch te gebruiken. Men vertrok vervolgens naar een apart zaaltje waar enige films wer den vertoond en Sint Nicolaas vergezeld door zijn trouwe knecht zijn opwachting kwam maken. Hierbij bestond de mogelijkheid dat eventuele kinderen en/of kleinkinderen van bestuurs- en commissieleden aanwe zig konden zijn. De commissie zou zorgen dat ook voor hen een presentje aanwezig was, mits van te voren hun komst was gemeld. De bestuursleden waren uitgenodigd om bij het jeugdfeest aanwezig te willen zijn. Wanneer dit niet mogelijk was, dan werd hun komst om streeks 17.00 uur aan de bar verwacht, om met de commissieleden met een drankje en een hapje nog wat na te praten over het verloop van de dag. Jammer genoeg kan ik u over deze dag niet meer vermelden, omdat ik geen verslag hierover ontving en persoonlijk wegens ziekte niet aan wezig kon zijn. Namens het bestuur woorden van dank aan de commissieleden, de bege leiders en trainers die hun krachten hebben gegeven om deze dag voor de jongere jeugd tot een onvergetelijke dag te maken. In samenwerking met de leden van de clubavondcommissie werd ter ge legenheid van de naderende Kerstdagen op vrijdagavond 21 december 1984 een gezellige avond georganiseerd voor alle leden - vergezeld van hun dames - die actief lid van een commissie waren en enige trouwe bezoekers van de clubavonden. Een andere activiteit van de commissie is de verkoop van Ajax-souve- nirs bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Namens het bestuur dank aan de commissieleden voor hetgeen zij, ook in het afgelopen verenigingsjaarweer hebben verricht in het belang van Ajax en in het bijzonder voor de jeugd. H. Braakman A.L. van Zoest H.P.J. Henrichs H. Hak M. van Teunenbroek - voorzitter; - secretaris; - penningmeester; - leden.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 88