81 STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE. In de samenstelling van deze commissie was geen wijziging gekomen, zodat deze nog bestaat uit de heren: D.C. Karremans; J. Tielenburg; T. Tielenburg; I. Waas, coördinator en H.P. de Weers. In de bestuursvergadering van 11 oktober 1984 werd het door de com missie opgemaakte verslag over het seizoen 1983 - 1984 besproken. Op 22 november 1984 waren er weer' hoofden van scholen uitgenodigd om hun informatie te verstrekken over de werkwijze van de commissie en de plaats van de commissie in de organisatiestructuur van Ajax. De heer Waas deelde mede: (een uitgebreid verslag was deze keer door tijdnood niet mogelijk) "De Studie- en Begeleidingscommissie heeft het afgelopen seizoen, voor wat betreft de naar buiten toe gerichte activiteiten, een rustig jaar gehad. Alle reden om de werkzaamheden binnen de jaarlijks terugkerende rou tines, verbonden aan de begeleiding van onze jeugdige spelers, met de nodige aandacht te bezien. Veel van wat routine wordt kan aanleiding geven tot slordigheid. We kunnen achteraf constateren dat we dit hebben kunnen vermijden. Veel spelers hebben ook dit jaar met resultaat gebruik gemaakt van de studiebegeleiding. Voor een enkeling mocht dit helaas niet baten. Honderd procent is natuurlijk haast niet te bereiken. Dit jaar is er steeds weer veel overleg geweest met de jeugdcommis sie waar dit nodig was en natuurlijk ook met de diverse trainers. Naar de mening van de studie- en begeleidingscommissie bijna altijd in goede harmonie. En was er al een moeilijk punt, bijvoorbeeld met betrekking tot het beschikbaar stellen van spelers voor een inter nationaal tournooi op tijdstippen dat dat voor de spelers in kwestie niet kon in verband met tentamens, dan werden er toch altijd oplos singen gevonden. Moeilijker wordt wel het vinden van adeguate oplossingen voor huis werkbegeleiding van jonge spelers die ver weg wonen. De reisfactor speelt ons dan parten. Dat veel spelers van ver buiten Amsterdam moeten komen is een tendens van de laatste jaren en de studie- en begeleidingscommissie is zich van haar verantwoordelijk heid in deze bewust en probeert er alles aan te doen de jeugdcommis sie in haar keuze van aantrekken van spelers te ondersteunen. In één geval kwam de speler van zo ver, dat we een pleeggezin heb ben gezocht en dat is tot ieders tevredenheid gelukt. Tot slot dient hier te worden vermeld dat de studie- en begeleidings commissie, op verzoek van het bestuur, in contact is getreden met de Federatie Nederlands Vakverbond en een aktiegroep die zich voorstelt om voor supporters van de E-side een baan te zoeken, omdat men denkt

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 86