47 De secretaris vraagt het woord en zegt dat hij ten zeerste verrast was door het eerste bezoek van de heren Van Praag en Potharst, waar bij in eerste instantie werd gesteld dat het, gezien zijn gezond heidstoestand, beter was dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen. Zijn chirurg en zijn cardioloog waren na zijn vraag of hij zijn functie van secretaris van Ajax nog kon vervullen van mening dat daartegen niet het minste bezwaar bestond, dat het zelfs misschien beter zou zijn om dit nog wat voort te zetten. Hierna begon de heer Van Praag over mijn leeftijd. Mijn mening is dat men niet eerst naar de leeftijd moet kijken maar naar de wijze waarop de functie wordt vervuld. De heren zeiden dat daarover geen enkele kritiek bestond, integen deel want de ledenraad was van mening dat hij de functie goed ver vulde. Hij heeft om uit de impasse te komen voorgesteld, dat hij voor 3 jaar zou worden herkozen, maar dat hij in mei, juni 1986 schrif telijk zou mededelen, dat hij, 73 jaar zijnde, het tijd vond dat hij tussentijds zou aftreden. Hierdoor zou de wens van de bestuurs leden om de heer Neefjes dan tot secretaris te laten verkiezen ge honoreerd kunnen worden, want die was dan juist aan de beurt van aftreden als commissaris amateurvoetbal. Tijdens een bespreking van het bestuur met de heer Kraan heeft de voorzitter hem medegedeeld, dat de 4 bestuursleden achter het door de secretaris gedane voorstel stonden. De heer Kraan zei dat hij zich daarmede ook wel kon verenigen en het in de ledenraad zou bespreken. Na de bijeenkomst van de ledenraad, zonder de bestuursleden, is hem medegedeeld dat de ledenraad niets voelde voor het voorstel. Hij besluit met mede te delen dat zijn gezondheid veel en veel beter is dan het de laatste jaren het geval was, dat hij zich geestelijk ook heel goed voelt, dat de ledenraad geen kritiek heeft op de wijze waarop hij zijn functie vervult, zodat hij zich op de convocatie van de jaarvergadering van de ledenraad herkiesbaar zal stellen. Hij is van mening dat, na 22 jaar secretaris te zijn geweest, 10 jaar ere-lid zijnde, de ledenraad zijn verzoek wel kan inwilligen, temeer omdat er op het tijdstip van verkiezing reeds twee maanden van het nieuwe verenigingsjaar zullen zijn verstreken. De heer Volkers is van mening dat de ledenraad zijn voorstel om nog 1 jaar als secretaris te fungeren moet aannemen. De heer Van Wijk maakt de secretaris een compliment over de beheer ste wijze waarop hij zijn mening heeft weergegeven. Hij stelt dat hij het niet eens is met het voorstel van hem om nog 1 jaar door te gaan. Veel logischer is het dat de secretaris nu aftreedt aangezien zijn termijn is verstreken en de heer Neefjes die als zijn opvolger wordt gezien, tussentijds deze functie kan overnemen. De secretaris zegt nog dat hij van mening is dat hij de vereniging geen enkele schade doet en dat het goed uitkomt omdat de heer Neefjes het volgend jaar aan de beurt van aftreden is als commissaris amateurvoetbal.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 52