46 De heer Kraan zegt verbaasd te zijn geweest dat in de pers de mening van de ledenraad inzake Cruijff is verschenen. De voorzitter antwoordt dat het enige wat hij hierover heeft medege deeld zaterdag na afloop van de wedstrijd Roda JC - Ajax is geweest aan verslaggever Eddy Poelman. De heer Kraan is het opgevallen dat Dr. Greep wat meer aanwezig is dan vroeger, terwijl Dr. Groot wat minder te zien is bij Ajax. De voorzitter deelt hierover mede, dat Dr. Greep wat meer adviserend zal optreden aangezien Dr. Dicke ons is ontvallen, DrRolink niet meer in functie is en Dr. Groot nog niet voor 100% arbeid kan ver richten. Onze clubarts Dr. Stibbe is positief over Greep en Greep is voor nau we samenwerking met het Lucas Ziekenhuis. De heer Kraan vraagt de mening van het bestuur over het gedrag van onze "supporters". De heer Bartels zegt dat de samenwerking tussen politie en bestuur moet worden herzien. Afgesproken wordt dat de heer Gianotten ook bij het eerstkomende ge sprek hierover aanwezig zal zijn. De heer Kraan zegt dat in de bijeenkomst van de ledenraad onder an dere is gesproken over het invoeren van een leeftijdsgrens voor Be- stuurs- en Ledenraadsleden. Hij vraagt dit punt op de agenda te wil len plaatsen van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Als laatste punt zegt de heer Kraan aan de orde te willen stellen het periodiek aftreden van de secretaris. De voorzitter zegt dat hij het een practische oplossing vindt dat de secretaris zich herkiesbaar stelt en dat deze heeft toegezegd dan na 1 jaar tussentijds af te treden. De ledenraad is deze mening niet toegedaan en zegt dat de secreta ris beter nu hij periodiek aan de beurt van aftreden is zijn func tie kan neerleggen. De heer Waas zegt dat er voor hem nu een andere situatie ontstaat omdat hij nu pas hoort dat het bestuur de voorkeur had dat hij nog 1 jaar zou aanblijven. Hij zegt dat zijn mening in deze zaak nu zou kunnen wijzigen. De heer Pil zegt het eens te zijn met de heer Waas. De heer Kraan zegt dat de ledenraad zich heeft uitgesproken en dat het bestuur zijn mening heeft gegeven, misschien moet de ledenraad zich nogmaals over deze zaak beraden. De heer Hordijk zegt dat de statuten moeten worden nageleefd.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 51