42 u/erkende leden, niet de werkelijke redenen zijn genotuleerd u/aarom dit niet is doorgegaan. De reden was, dat het geen voorstel betrof van het bestuur en ook geen voorstel was van ten minste 10 leden van de ledenraad. Voorts zegt hij dat in de vorige vergadering door de voorzitter is toegezegd dat de rubriek presidentieel weer in het clubnieuws zou worden opgenomen, maar tot op heden heeft hij nog niets gezien. De voorzitter zegt toe dat in het volgende clubnieuws dit wel zal worden opgenomen. De heer Middendorp zegt dat op bladzijde 3 23ste regel van boven het woord transfermethoden moet zijn trainingsmethoden. De heer Gianotten zegt dat op bladzijde 4 regel 2 het woord vermedi- ging moet zijn vernietiging. Hierna worden de notulen door de voorzitter vastgesteld. De voorzitter geeft verder een uiteenzetting over de trainers- affaire en zegt dat na de wedstrijd Haarlem - Ajax de zaak is ge- escaleerd. Hij werd door de aanvoerder op de dag na de wedstrijd gebeld met het verzoek aanwezig te willen zijn bij de bijeenkomst van uitsluitend spelers. Hij is daarbij aanwezig geweest van 10.45 tot 13.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zijn een tweetal stemmingen door de spelers gehouden, eerst of de spelers het komende seizoen nog met De Mos wilden verder gaan en daarna of de spelers de resterende wedstrijden van het lopende seizoen nog met De Mos verder wilden gaan. Het resultaat van deze stemmingen, waarbij ook assistent-trainer Kohn aanwezig was, was voor de voorzitter aanleiding om het bestuur 's avonds om 18.00 uur bij elkaar te roepen. De uitslag van de stemmingen door de spelers gehouden was voor het bestuur aanleiding om tot de conclusie te komen dat er sprake was van een onwerkbare situatie met De Mos, hetgeen omstreeks 19.00 uur aan De Mos is medegedeeld. Deze was nog altijd van mening dat slecht een enkele (teleurgestelde) speler het niet eens was met zijn beleid Nadat De Mos was medegedeeld dat het bestuur hem op non-actief stel de, is aan Kohn gevraagd de coaching en training over te nemen, het geen door Kohn werd geweigerd met als reden dat hij: a. het hoofdtrainersschap niet ambieert; b. uit solidariteitsoverweging met De Mos dit niet wenste te doen. Vervolgens werd aan Bruins Slot gevraagd de taak van De Mos in sa menwerking met Kohn over te nemen, die hierop een bevestigend ant woord gaf. Door de voorzitter werd de opvolging van De Mos aan de orde gesteld. Er werden diverse namen genoemd, waaronder ook die van Cruijff. De voorzitter deelde mede, dat de gesprekken met Cruijff op dit mo ment nog enigszins aftastend zijn, zoals wat Cruijff zou willen en wat het bestuur zou willen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 47