41 De voorzitter zegt geen noodoplossing te willen maar voor continuï teit te willen zorgen. Hij vraagt de leden nogmaals suggesties te doen. Er worden namen genoemd als Israël, Ivic en Krol. De voorzitter sluit de discussie over hoofdtrainer en coördinator en stelt dat over het algemeen een ieder cp dezelfde lijn zit. Het salaris van de trainer weegt niet op tegen de kapitaalsvernie tiging. Een definitieve beslissing is nog niet genomen, maar het is belang rijk uw mening te hebben gehoord. Tot slot vraagt de voorzitter of de in augustus 1985 aan de beurt van aftreden zijnde ledenraadsleden zich herkiesbaar stellen, welke vraag door allen bevestigend wordt beantwoord, behalve de heer Smit die niet aanwezig is. De voorzitter sluit hierna de vergadering. Na onderling overleg zal de jaarvergadering van de ledenraad worden gehouden op 29 augustus 1985 en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 12 september 1985 Verslag van de vergadering van de ledenraad, gehouden op 30 mei 1985. Voorzitter Harmsen heet alle aanwezigen welkom, speciaal ere-voor- zitter Van Praag en de ere-leden De Boer, De Jongh, Timman en Volkers. De heer Vunderink kan wegens ziekte niet aanwezig zijn. Alle 27 leden van de ledenraad zijn aanwezig, alsmede de bestuursle den Van Eijden en Neefjes en administrateur Holsheimer. Hij deelt mede, dat het bestuur het noodzakelijk heeft gevonden als nog een vergadering van de ledenraad in te lassen aangezien er tus sen de laatstgehouden vergadering (11 april 1985) en de komende jaarvergadering (29 augustus 1985) een tijdsbestek ligt van maand, hetgeen erg lang is mede gezien een aantal belangrijke zaken welke thans aan de orde zijn. Besloten wordt de notulen van de vergadering van 11 april 1985 wel te behandelen. De heer Van Wijk maakt zijn verontschuldiging voor het zonder bericht wegblijven op de vergadering van 11 april 1985. De heer Van der Zwaag is van mening dat niet de hand is gehouden aan het aanvangstijdstip van deze vergadering ondanks het feit dat in de vorige vergadering is gesteld dat het vaststellen van de datum van een vergadering serieuzer diende te geschieden. De voorzitter zegt dat de vorige keer een aantal heren door het moe ten bijwonen van wedstrijden van diverse elftallen niet tijdig aan wezig waren, maar dat het bestuur thans met dringende zaken bezig is en er dan prioriteiten moeten worden gesteld. De heer Kraan merkt op dat op bladzijde 2 met betrekking tot het overhevelen van een aantal ondersteunende leden naar de categorie

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 46