39 De voorzitter zegt dat de nieuwe man op het bureau IJ-tunnel zal moe ten worden ingespeeld. De heer Bartels zegt dat naar een gespreksdatum wordt gezocht met de burgemeester. De heer Andriese vraagt of het juist is dat Leo van Veen afziet van zijn trainerscontract, hetgeen bevestigend wordt beantwoord. De heer Andriese vraagt vervolgens hoe het met Hassie van Wijk is. De voorzitter zegt dat de functie die wij voor hem hadden gedacht, door hem onmogelijk zal kunnen worden uitgevoerd vanwege zijn ziek tebeeld. De heer Henrichs vraagt waarom het bestuur niet wenste deel te nemen aan een discussie op de TV over voetbalvandalisme. De penningmeester antwoordt dat men van te voren niet wilde vertel len welke kant de discussie zou opgaan en dat Ajax zich niet in een bepaalde hoek wenste te laten drukken. Overigens was de echte F-side niet aanwezig. De voorzitter vult aan dat de heer Van der Louw het in de discussie voor Ajax heeft opgenomen en dit was ook met hem van te voren door gesproken Vervolgens vraagt de heer Henrichs of het juist is dat deze suppor ters geen binding hebben met de spelers. De heer Van Eijden zegt dat de spelers een aantal nare ervaringen hebben meegemaakt nadat zij het spelershome hadden bezocht, het is wel onderwerp van gesprek in de ledenraad. De heer Bogaard vraagt of de medische staf naar behoren kan functio neren gezien de blessuregolf bij het eerste elftal. De voorzitter antwoordt dat de medische staf een zaak is die zeer intensief is en wordt besproken. De heer Bogaard zegt dat tijdens zo'n blessuregolf het voordeel is dat jeugdspelers doorschuiven, zoals bijvoorbeeld Rijnink. De heer Blekkenhorst vraagt wat men van de looptrainer vindt. De voorzitter stelt dat een Kieft in Italië veel beter tot ontwikke ling is gekomen dan dat hier in Nederland het geval was, hetgeen hij toeschrijft aan een andere trainingsmethode. De heer Van Eijden zegt dat de looptrainer uitstekend functioneert in de voorbereiding op een nieuw seizoen en dat hij de verantwoor delijke man is in het krachthonk waarover iedereen enthousiast is.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 44