36 De heer Van Wijk concludeert dat de commissie kan worden bedankt en dat we alleen maar kunnen wachten op eventuele meerdere gegevens. 6. Rondvraag. Deze is verwerkt onder punt 5. 7. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en na onderling overleg wordt de volgende vergadering vastgesteld op 11 april 1983. Verslag van de vergadering van de ledenraad, gehouden op 11 april 1983. 1. Opening. De vergadering vangt een half uur later aan omdat om 20.00 uur di verse leden van de ledenraad nog niet waren gearriveerd. Voorzitter Harmsen heet de aanwezigen welkom, speciaal ere-voorzit- ter Van Praag en ere-lid Timman. Afwezig met bericht van verhindering de heren Pil en Smit en het ere-lid Vunderink. Niet aanwezig is de heer Van Wijk. Aanwezig zijn 23 leden, zodat is voldaan aan het bepaalde in arti kel 26, lid 2, van de statuten (18 leden). Tevens zijn aanwezig de bestuursleden Van Eijden en Neefjes, als mede administrateur Holsheimer. 2. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de ledenraad van 31 januari 1983. De heer Gianotten merkt op, dat op bladzijde 2 middenin de tekst "voor mij motiverende redenen" moet zijn "voor mij moverende rede nen" Verder worden de notulen ongewijzigd door de voorzitter vastgesteld. 4. Het bestuur stelt voor de contributies, bijdragen en entreegel- den voor het verenigingsjaar 1983-1986 ongewijzigd te laten. De vergadering gaat met dit voorstel met algemene stemmen akkoord. 5. Mededelingen van het bestuur. Het financieel overzicht wordt uitgereikt. De heer Gianotten stelt dat de wedstrijden in de eerste helft van de competitie een hoger bezoekersaantal te zien geeft dan de wedstrij den in februari, maart en april. De vele verschuivingen in het wed-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 41